Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCE03
Hyoscyamo nigri-Conietum maculati Slavnić 1951
Ruderální vegetace s bolehlavem plamatým

Hyoscyamo nigri-Conietum maculati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje většinou zapojenou vegetaci vysokých širokolistých bylin s dominantním jednoletým až dvouletým bolehlavem plamatým (Conium maculatum). Porosty jsou většinou třívrstevné. V nejvyšší vrstvě rostou roztroušeně jedinci bolehlavu, který může dosahovat výšky až 2 m. Ve střední vrstvě se vyskytují další širokolisté hemikryptofyty (např. Arctium lappa. A. tomentosum. Artemisia vulgaris, Ballota nigra. Cirsium arvense. Lamium album. Rumex obtusifolius . Urtica dioica), vysoké trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata . Elytrigia repens) a pravidelně jsou zastoupeny i některé jednoleté a dvouleté ruderální druhy (např. Atriplex sagittata, Carduus acanthoides, Chenopodium album agg., Galium aparine . Tripleurospermum inodorum). Častá je ovíjivá liána Convolvulus arvensis, vzácněji se vyskytuje také Calystegia sepium. V nižších vrstvách porostů jsou často, ale s malou pokryvností zastoupeny druhy snášející zástin, jako je Glechoma hederacea a Taraxacum sect. Ruderalia. Porosty obvykle obsahují 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro není vyvinuto.

Toto teplomilné společenstvo se vyskytuje především na ruderálních stanovištích ve vesnicích a jejich okolí. Často se s ním lze setkat v areálech zemědělských podniků. Osídluje okolí hnojišť a kompostů, skládky, rumiště a příkopy kolem cest a silnic. Porosty byly zaznamenány také v sedimentační nádrži cukrovaru (Tlusták 1990), na odkališti (Kovář 1981) nebo na dně nepoužívané silážní jámy (Dostálek et al. in Kolbek et al. 2001: 164–278). Stanoviště jsou výslunná a teplá s mírně vlhkými až vysychavými kyprými hlinitými až hlinitopísčitými půdami. Charakteristický je pro ně dostatek dostupných živin. Častá je příměs stavebního materiálu, popela a různých zbytků organického materiálu.

Nomen inversum propositum

Orig. (Slavnić 1951): Ass. Conium-Hyoscyamus niger ass. nova (Conium maculatum)

Syn.: Lamio-Conietum Oberdorfer 1957, Conietum maculati Pop 1968

Diagnostické druhy: Ballota nigra, Conium maculatum, Lamium album

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Ballota nigra, Conium maculatum, Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Galium aparine. Lamium album, Urtica dioica

Dominantní druhy: Conium maculatum

Formální definice: Conium maculatum pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCE03 Hyoscyamo nigri-Conietum maculati Slavnić 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 283-285.