Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída XD
Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969
Ruderální a polopřirozená nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých míst

XDA Senecionion fluviatilis – Nitrofilní lemy lužních lesů

XDB Petasition hybridi – Vegetace horských a podhorských devětsilových niv

XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae – Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek

XDD Geo urbani-Alliarion petiolatae – Nitrofilní lemová ruderální vegetace s jednoletými a dvouletými bylinami

XDE Aegopodion podagrariae – Nitrofilní ruderální vegetace vytrvalých širokolistých bylin

XDF Rumicion alpini – Horská nitrofilní vegetace širokolistých bylin

Orig. (Kopecký 1969): Galio-Urticetea Passarge 67 em. Kopecký

Syn.: Urtico-Cirsietea Doing 1963 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Galio-Urticetea Passarge 1967 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Chaerophyllum aromaticum. Petasites hybridus. Urtica dioica

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Dactylis glomerata. Urtica dioica

Zdroj: Láníková D. & Sádlo J. (2009): XD Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 290-292.