Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDA01
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953
Vegetace vlhkých míst s bylinnými liánami

Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium

Foto na botanickafotogalerie.cz

Do této asociace řadíme porosty, v nichž dominují bylinné liány, především opletník plotní (Calystegia sepium) a chmel otáčivý (Humulus lupulus), vzácněji i opletka křovištní (Fallopia dumetorum), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) a kokotice evropská (Cuscuta europaea). Porosty jsou zpravidla dvouvrstevné. Výrazně se v nich uplatňují vysoké nitrofilní širokolisté byliny, zejména Urtica dioica a dále např. Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris a Chaerophyllum bulbosum. Vzácněji a s menší pokryvností do porostů vstupují trávy, např. Phalaris arundinacea a Poa trivialis. Tyto druhy určují výšku porostů, neboť poskytují oporu výše uvedeným liánám a dalším bylinám, které se na ně mohou přichytávat (např. Galium aparine). V závislosti na druhovém složení se výška porostů této asociace pohybuje nejčastěji mezi 1 a 2 m a biomasa je převážně soustředěna do horní vrstvy bylinného patra. Je-li horní vrstva porostů rozvolněná, bývá výrazněji vyvinuta přízemní vrstva tvořená nízkými plazivými nebo poléhavými druhy. Dominuje v ní zpravidla Rubus caesius, s menší pokryvností se vyskytují např. Glechoma hederacea a Lysimachia nummularia. Na ploškách s obnaženým substrátem se mohou objevovat i jednoleté vlhkomilné druhy třídy Bidentetea tripartitae, např. Bidens frondosa a Myosoton aquaticum. Z invazních neofytů nejčastěji přistupují Echinocystis lobata a Impatiens glandulifera. Porosty jsou druhově dosti bohaté; na plochách o velikosti 10–25 m² se vyskytuje zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro většinou chybí.

Porosty této asociace se nejčastěji vyskytují v lemech lužních lesů a pobřežních houštin, na okrajích mrtvých ramen a tůní a na březích řek, někdy i na neudržovaných plochách v okolí vodních nádrží a menších vodotečí uvnitř sídel. Protože většina diagnostických druhů se běžně vyskytuje v podrostu lužního lesa, druhotně se tato vegetace šíří i na pasekách. Po jejich zalesnění se hojně udržuje podél oplocení lesních školek a kolem skládek dřeva nebo hromad pařezů, které bývají shrnuty buldozerem k okraji pasek a tam často ponechány. Stanoviště jsou nejčastěji mírně zastíněná, většina druhů však snáší jak plné oslunění, tak i značné zastínění. Půdy jsou čerstvě vlhké, hlinitopísčité až jílovité, bohaté dusíkem, často s velkou příměsí nerozloženého organického detritu v povrchové vrstvě. Společenstvo do značné míry toleruje periodické kolísání hladiny vody včetně dočasného zaplavení. Zejména v nivách řek se při poklesu vodní hladiny často rozrůstá i na obnaženém dně mělkých tůní. Vyžaduje však pro svůj vývoj výrazně delší období bez záplavy než třeba jednoletá společenstva třídy Bidentetea tripartitae, na která v zonaci lužní vegetace často navazuje.

Nomen inversum propositum, nomen mutatum propositum

Orig. (Lohmeyer 1953): Convolvulus sepium-Cuscuta europaea-Ass. Tx. 1947 (Convolvulus sepium = Calystegia sepium)

Syn.: Convolvulo sepium-Cuscutetum europaeae Tüxen 1947 (§ 3f), Convolvulo sepium-Cuscutetum europaeae Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Urtico-Convolvuletum Görs et Müller 1969, Fallopio-Cucubaletum bacciferi Passarge 1976, Aristolochio-Cucubaletum bacciferi (Kopecký 1965) Passarge 1976

Diagnostické druhy: Arctium nemorosum, Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum, Cucubalus baccifer, Cuscuta europaea. Fallopia dumetorum. Humulus lupulus. Phalaris arundinacea. Rubus caesius. Saponaria officinalis

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum. Cucubalus baccifer. Fallopia dumetorum. Filipendula ulmaria. Galium aparine. Humulus lupulus, Phalaris arundinacea, Rubus caesius. Scrophularia nodosa. Symphytum officinale, Urtica dioica

Dominantní druhy: Calystegia sepium, Cucubalus baccifer, Galium aparine, Humulus lupulus, Rubus caesius, Urtica dioica

Formální definice: (skup. Calystegia sepium OR skup. Humulus lupulus) AND (Calystegia sepium pokr. > 25 % OR Cucubalus baccifer pokr. > 25 % OR Cuscuta europaea pokr. > 25 % OR Fallopia dumetorum pokr. > 25 % OR Humulus lupulus pokr. > 25 %) NOT Carex buekii pokr. > 25 % NOT Echinocystis lobata pokr. > 25 % NOT Impatiens glandulifera pokr. > 25 % NOT Phalaris arundinacea pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. & Láníková D. (2009): XDA01 Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 294-297.