Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDB02
Petasitetum hybrido-kablikiani Sillinger 1933
Vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové

Petasitetum hybrido-kablikiani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Devětsil Kablíkové (Petasites kablikianus) vytváří vícevrstevné, převážně zcela zapojené porosty, ve kterých se však místy mohou vyskytovat také další druhy devětsilů, a to P. hybridus a P. albus. Kliment & Jarolímek (2002) považují za diagnostický taxon asociace křížence P. ×interscendens .P. hybridus × P. kablikianus), který však nebyl ve fytocenologických snímcích z České republiky zaznamenán. Vedle devětsilů jsou častěji zastoupeny např. prameništní byliny Cardamine amara, Chaerophyllum hirsutum a Stellaria.nemorum, druhy vlhkých luk Cirsium oleraceum. C. palustre a Deschampsia.cespitosa a nitrofilní druhy Aegopodium podagraria. Dactylis glomerata. Ranunculus repens. Rubus idaeus a Urtica dioica. Často se také vyskytují některé druhy lesní, např. Impatiens noli-tangere. Senecio nemorensis agg. a Stachys sylvatica. Na rozdíl od slovenských porostů této asociace se v našich porostech spíše jen vzácně vyskytují druhy Aconitum variegatum. Carduus personata, Elymus caninus, Orobanche flava . Petasites hybridus. Na plochách o velikosti 10–25 m² se obvykle vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se většinou vyvíjí a zastoupeny jsou plazivé pleurokarpní mechy, např. Brachythecium rivulare. Cirriphyllum piliferum a Plagiomnium affine s. l.

Porosty s Petasites kablikianus obsazují břehy, štěrkové náplavy a nivy malých a středních toků nebo vlhké a stinné okraje lesních cest. Byly zaznamenány v submontánním až montánním stupni. Rostou na živinami bohatých půdách s velkým podílem štěrku a písku. Stanoviště se vedle půdní vlhkosti vyznačují také velkou vzdušnou vlhkostí.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Sillinger 1933): Petasitetum officinalis-glabrati .Petasites officinalis = P. hybridus. P. glabratus = P. kablikianus)

Syn.: Petasitetum kablikiani Pawłowski et Walas 1949

Diagnostické druhy: Calamagrostis pseudophragmites. Chaerophyllum hirsutum, Petasites kablikianus, Stellaria nemorum

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Alchemilla vulgaris s. l., Chaerophyllum hirsutum. Cirsium palustre. Dactylis glomerata. Filipendula ulmaria, Petasites kablikianus, Ranunculus repens. Rubus idaeus. Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum. Urtica dioica

Dominantní druhy: Petasites kablikianus, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg.; Plagiomnium affine s. l.

Formální definice: Petasites kablikianus pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2009): XDB02 Petasitetum hybrido-kablikiani Sillinger 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 317-319.