Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDC04
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997
Vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou

Carici pendulae-Eupatorietum cannabini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vegetace se vyznačuje dobře vyvinutým a produktivním bylinným patrem, ve kterém dominují ostřice převislá (Carex pendula) a sadec konopáč (Eupatorium cannabinum). Pokryvnost bylinného patra se pohybuje od 70 do 100 %. Dále se uplatňují druhy typické pro lesní prameniště, např. Athyrium filix-femina, Carex remota. C. sylvatica. Impatiens noli-tangere a Petasites albus. Typický je také výskyt druhů otevřenějších a narušovaných stanovišť, z nichž nejčastější je Juncus effusus. Kromě něj se v závislosti na míře narušování vyskytují také Equisetum arvense. Juncus inflexus. Ranunculus repens . Tussilago farfara. Bylinné patro obsahuje zpravidla 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro je potlačeno vysokou biomasou cévnatých rostlin; ta zabraňuje průniku světla a vytváří velké množství stařiny, která omezuje růst mechorostů v zimě. Často mechové patro chybí zcela, a pokud je vyvinuto, dosahuje pokryvnosti pouze kolem 10 % a je druhově velmi chudé. Přítomny jsou v něm druhy snášející zastínění, např. Brachythecium rivulare. Fissidens taxifolius. Plagiomnium undulatum . Rhizomnium punctatum.

Carici pendulae-Eupatorietum cannabini se vyskytuje na trvale nebo přechodně podmáčených stanovištích, která jsou nebo byla mechanicky narušována a zpravidla jsou alespoň částečně zastíněná. Nejčastěji to jsou okraje lesních cest, narušovaná lesní prameniště, nepoužívané skládky dřeva a mýtiny (Hájek et al. 1998). Asociace se vyskytuje především na flyšovém podloží, a to tam, kde je větší obsah bází v půdě a prameništní vodě a velký podíl jílovitých částic v půdě. Hadač et al. (1997) uvádějí zásaditou reakci půdy mezi pH 7,0 a 7,3. U nás byla tato vegetace zaznamenána v nadmořských výškách 320–700 m.

Orig. (Hadač et al. 1997): Carici pendulae-Eupatorietum cannabini ass. nova

Diagnostické druhy: Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, C. remota, C. sylvatica. Circaea lutetiana, Eupatorium cannabinum, Petasites albus. Salvia glutinosa. Stachys sylvatica

Konstantní druhy: Athyrium filix-femina. Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, C. remota. C. sylvatica. Circaea lutetiana, Eupatorium cannabinum, Geranium robertianum. Juncus effusus. Petasites albus. Ranunculus repens. Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica

Dominantní druhy: Athyrium filix-femina, Carex pendula, Equisetum arvense, Eupatorium cannabinum, Juncus effusus, Petasites albus, Scirpus sylvaticus; Brachythecium rutabulum

Formální definice: Carex pendula pokr. > 5%

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2009): XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 329-332.