Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDD01
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955
Nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou

Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Alliario-Chaerophylletum je teplomilná asociace zahrnující zapojené i rozvolněné porosty s převládajícími jednoletými a dvouletými nitrofilními bylinami. Porosty jsou dvouvrstevné až třívrstevné a jejich ráz udává v horní vrstvě bylinného patra česnáček lékařský (Alliaria petiolata). V nižší vrstvě se s velkou pokryvností vyskytují krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), kakost smrdutý (Geranium robertianum) a proplétá se zde poléhavý svízel přítula (Galium aparine). Místy se s větší pokryvností vyskytuje netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Dále jsou pravidelně zastoupeny vytrvalé hemikryptofyty Chelidonium majus a Geum urbanum, méně Anthriscus sylvestris. Lamium album nebo Urtica dioica, a trávy, např. Dactylis glomerata . Poa trivialis. V nejnižší vrstvě se vedle přízemních růžic dvouletých druhů vyskytují druhy snášející zástin, např. Glechoma hederacea. Moehringia trinervia. Stellaria media. Veronica chamaedrys a Viola odorata. V porostech se obvykle vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se vyvíjí velmi vzácně.

Společenstvo se vyskytuje především ve formě lemových porostů, ale může se vyvíjet i na větších plochách. Roste v neobhospodařovaných zahradách, parcích a na hřbitovech, na světlinách v ruderalizovaných příměstských nebo přezvěřených lesích, v lemech akátin a křovin, na antropicky ovlivněných březích vodních toků, rumištích, zbořeništích a podobných místech. Tato stanoviště jsou většinou zastíněná nebo mírně osluněná a mají vlhké nebo čerstvě vlhké humózní půdy bohaté na živiny a s neutrální až alkalickou reakcí.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Lohmeyer 1955): Alliaria officinalis-Chaerophyllum temulum-Ass. (Kreh 1935) Lohmeyer 1949 (Alliaria officinalis = A. petiolata)

Syn.: Alliarietum petiolatae Kreh 1935 (§ 2b, nomen nudum), Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1949 (§ 1)

Diagnostické druhy: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus. Geum urbanum. Viola odorata

Konstantní druhy: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum. Chelidonium majus. Galium aparine. Geranium robertianum. Geum urbanum. Impatiens parviflora. Taraxacum sect. Ruderalia. Urtica dioica

Dominantní druhy: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus. Galium aparine, Geranium robertianum, Impatiens parviflora, Urtica dioica; Brachythecium rutabulum. Hypnum cupressiforme s. l. (převážně H. cupressiforme s. str.)

Formální definice: (Alliaria petiolata pokr. > 5 % OR Chaerophyllum temulum pokr. > 5 %) NOT Petasites hybridus pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDD01 Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 336-339.