Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDD02
Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs et Müller 1969
Nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou

Torilidetum japonicae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Torilidetum japonicae zahrnuje většinou dvouvrstevné porosty s převládající tořicí japonskou (Torilis japonica). Obdobné porosty může pravděpodobně tvořit i vzácná tořice rolní (T. arvensis). S větší pokryvností bývá dále zastoupena kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a kuklík městský (Geum urbanum). Ve společenstvu jsou hojné jednoleté nebo dvouleté nitrofilní druhy (např. Galeopsis tetrahit s. l., Galium aparine . Lapsana communis), ale také víceleté hemikryptofyty (např. Anthriscus sylvestris. Artemisia vulgaris, Ballota nigra. Cirsium vulgare . Lamium album) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens, Poa palustris . P. trivialis). Porosty jsou většinou rozvolněné. Vyskytuje se v nich zpravidla 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se nevyvíjí.

S porosty asociace Torilidetum japonicae se lze setkat na polostinných stanovištích podél cest, v příkopech, na mezích, hrázích rybníků, při okrajích pasek, křovin a lesních porostů, často zejména v lemech akátin a výsadeb borovice černé (Pinus nigra). Půdy jsou suché, ale i svěží, většinou středně těžké. Na více ruderalizovaných místech jsou obohaceny dusíkatými látkami.

Orig. (Görs & Müller 1969): Torilidetum japonicae Lohm. 1967

Syn.: Torilidetum japonicae Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Cirsium vulgare. Geum urbanum, Torilis japonica

Konstantní druhy: Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Galeopsis tetrahit s. l., Geum urbanum. Poa trivialis, Torilis japonica, Urtica dioica

Dominantní druhy: Ballota nigra, Geum urbanum, Potentilla anserina, Torilis japonica, Urtica dioica

Formální definice: Torilis japonica pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDD02 Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs et Müller 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 339-341.