Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE01
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967
Nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou

Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Elytrigio-Aegopodietum zahrnuje většinou zapojené, druhově chudé porosty s dominantní bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria) a kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Oproti ostatním společenstvům svazu nebývají v těchto porostech jako dominanty zastoupeny ostatní apofyty typické pro vegetaci tohoto svazu, tj. Anthriscus nitida. A. sylvestris. Chaerophyllum aromaticum. C. aureum . C. bulbosum. Společenstvo má často vyvinuty dvě vrstvy bylinného patra: svrchní vrstvu tvoří vedle dominantních druhů další konkurenčně silné širokolisté byliny (např. Anthriscus sylvestris. Geranium pratense nebo Heracleum sphondylium) a trávy (např. Alopecurus pratensis. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens . Poa trivialis); ve spodní vrstvě se vyskytují například Achillea millefolium agg., Glechoma hederacea. Ranunculus repens. Rumex obtusifolius. Taraxacum sect. Ruderalia. Veronica chamaedrys a další druhy, které přetrvávají většinou jen ve sterilním stavu. V porostech se obvykle vyskytuje 10–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro je vyvinuto jen zřídka, a to převážně u porostů vzniklých zarůstáním luk. Zde jsou často zastoupeny plazivé pleurokarpní mechy Brachythecium rutabulum. Rhytidiadelphus squarrosus nebo Plagiomnium affine s. l.

Společenstvo osídluje jak přirozená, tak antropogenní stanoviště, která jsou občas narušována. Jsou to například lesní a křovinné lemy v nivách řek, ruderalizované břehy vodních toků a rybníků, příkopy a okraje cest, neobhospodařované louky, zanedbané zahrady, sady, parky, hřbitovy, paty zdí nebo lemy plotů. Stanoviště jsou většinou zastíněná, ale mohou být i výslunná. Půdy jsou svěží, vlhké nebo mírně vysychavé, hlinité až hlinitopísčité, někdy i kamenité. Jsou obohaceny dusíkatými látkami.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tüxen 1967): Agropyro repentis-Aegopodietum.podagrariae .Agropyron repens = Elytrigia repens)

Syn.: Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1963 (§ 2b, nomen nudum), Urtico-Aegopodietum podagrariae Oberdorfer 1964 (fantom), Urtico-Aegopodietum Tüxen ex Görs 1968

Diagnostické druhy: Aegopodium podagraria

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Heracleum sphondylium. Taraxacum sect. Ruderalia. Urtica dioica

Dominantní druhy: Aegopodium podagraria, Urtica dioica

Formální definice: Aegopodium podagraria pokr. > 25 % NOT Anthriscus nitida pokr. > 25 % NOT Anthriscus sylvestris pokr. > 25 % NOT Chaerophyllum aromaticum pokr. > 25 % NOT Chaerophyllum aureum pokr. > 25 % NOT Petasites albus pokr. > 25 % NOT P. hybridus pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE01 Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 350-353.