Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE03
Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969
Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou

Chaerophylletum aromatici

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje zapojené porosty s dominancí statné vytrvalé krabilice zápašné (Chaerophyllum aromaticum). Jako další kodominanty se uplatňují nitrofilní širokolisté byliny kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Porosty jsou většinou dvouvrstevné. V horní vrstvě jsou často zastoupeny i další statné dvouděložné byliny (např. Anthriscus sylvestris. Artemisia vulgaris a Heracleum sphondylium) a trávy (např. Dactylis glomerata. Elytrigia repens a Poa trivialis). V přízemní vrstvě se vyskytují druhy snášející zástin, např. Geum urbanum. Glechoma hederacea. Ranunculus repens. Taraxacum sect. Ruderalia nebo Veronica chamaedrys. V porostech se obvykle nachází 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro bývá vyvinuto jen sporadicky a jeho nejhojnějším druhem je Brachythecium rutabulum.

Chaerophylletum aromatici se vyvíjí většinou na stinných, ale i výslunných místech s čerstvě vlhkými nebo vysychavými půdami, které jsou bohaté živinami, především dusíkatými látkami. Půdy jsou hlinité až hlinitopísčité, ale jsou to často i antropogenní substráty různého složení. Porosty se nacházejí na ruderalizovaných březích potoků a řek, v silničních příkopech, na plochách podél zdí a plotů, v zanedbaných zahradách, parcích, na narušených lesních okrajích, v lemech křovin a na dalších podobných stanovištích.

Orig. (Neuhäuslová-Novotná et al. 1969): Chaerophylletum aromatici (Tx. 1967)

Syn.: Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aromatici Tüxen 1967 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Chaerophyllum aromaticum

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Artemisia vulgaris, Chaerophyllum aromaticum, Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Heracleum sphondylium. Poa trivialis. Ranunculus repens. Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica

Dominantní druhy: Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Urtica dioica; Brachythecium rutabulum

Formální definice: Chaerophyllum aromaticum pokr. > 25 % NOT Petasites hybridus pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE03 Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 355-357.