Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE05
Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937
Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí hlíznatou

Chaerophylletum bulbosi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje hustě zapojené porosty s dominantní krabilicí hlíznatou (Chaerophyllum bulbosum). Tato dvouletá a někdy i víceletá statná bylina dosahuje výšky až 2 m. Zastoupeny jsou také další širokolisté dvouděložné byliny (např. Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Artemisia vulgaris. Carduus crispus, Heracleum sphondylium. Lamium album a Urtica dioica) a trávy (např. Dactylis glomerata. Elytrigia repens . Poa trivialis). Porosty se proplétají bylinné liány Calystegia sepium . Cuscuta europaea a poléhavé byliny Galium aparine a Rubus caesius. V přízemní vrstvě rostou v silném zástinu druhy Convolvulus arvensis. Geum urbanum. Glechoma hederacea. Ranunculus repens. Taraxacum sect. Ruderalia . Veronica chamaedrys. V porostech se zpravidla vyskytuje 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro nebývá vyvinuto.

Společenstvo bylo přirozeně rozšířeno na březích nížinných toků a v jejich nivách, kde se i dnes může na neregulovaných úsecích fragmentárně vyskytovat (Hejný et al. 1979, Kopecký 1989). Z těchto stanovišť se rozšířilo na různá antropicky ovlivněná místa. Porosty se vyvíjejí například na ruderalizovaných březích řek, říčních ramen a potoků, často v lemech pobřežních křovin, ale také na ruderálních stanovištích přímo ve městech, vesnicích a jejich okolí. Nejčastěji jsou to silniční příkopy, dvory zemědělských podniků a okolí skládek a kompostů. Chaerophylletum bulbosi je vázáno na teplejší polohy. Osídluje polostinná až slunná stanoviště s lehkými až středně těžkými, často hlinitopísčitými půdami. Tyto půdy jsou vlhké až střídavě vlhké, humózní, minerálně bohaté, s dobrou přístupností dusíku.

Orig. (Tüxen 1937): Chaerophyllum bulbosum-Ass. Tx. 1937

Syn.: Conio-Chaerophylletum bulbosi Pop 1968

Diagnostické druhy: Carduus crispus, Chaerophyllum bulbosum, Cuscuta europaea

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris, Chaerophyllum bulbosum, Dactylis glomerata. Elytrigia repens, Galium aparine, Geum urbanum. Heracleum sphondylium. Poa trivialis. Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica

Dominantní druhy: Chaerophyllum bulbosum, Elytrigia repens, Galium aparine, Lamium maculatum. Rubus caesius, Urtica dioica

Formální definice: Chaerophyllum bulbosum pokr. > 25 % OR (Chaerophyllum bulbosum pokr. > 5 % AND skup. Chaerophyllum bulbosum)

Zdroj: Láníková D. & Šumberová K. (2009): XDE05 Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 360-363.