Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE07
Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi de Bolòs et al. 1988
Ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem

Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o zapojené nebo mírně rozvolněné porosty s dominantní žlutě kvetoucí slunečnicí topinamburem (Helianthus tuberosus). Její porosty mohou dosahovat výšky až 3 m. V nižší vrstvě se uplatňují vytrvalé (např. Artemisia vulgaris. Calystegia sepium. Carduus crispus . Urtica dioica) i jednoleté ruderální byliny (např. Chenopodium album agg. a Galium aparine) a trávy (např. Arrhenatherum elatius . Elytrigia repens). Porosty obvykle obsahují 5–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro je vyvinuto jen velmi vzácně.

Společenstvo se vyvíjí hlavně na březích a v nivách větších řek, podél cest, silnic a železničních tratí, na úhorech, ale také na rumištích a skládkách v sídlech nebo v jejich blízkosti. Roste i na pasekách a lesních okrajích, kde byla slunečnice topinambur záměrně vysázena jako potrava pro zvěř (Řehořek in P. Pyšek & Tichý 2001: 33–34). Půdy jsou čerstvě vlhké až vysychavé a bohaté živinami. Mohou to být jak hlinité lužní půdy, tak antropogenní substráty různého složení.

Orig. (de Bolòs et al. 1988): Oenothero-Helianthetum tuberosi (Oenothera biennis subsp. biennis)

Syn.: Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (§ 36, nomen ambiguum), Helianthetum decapetali Morariu 1967 (§ 2b, nomen nudum), Artemisio-Helianthetum decapetali Mititelu in Mititelu et Dorca 1987 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Helianthus tuberosus

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Elytrigia repens, Helianthus tuberosus, Urtica dioica

Dominantní druhy: Helianthus tuberosus

Formální definice: Helianthus tuberosus pokr. > 25 % NOT Salix fragilis pokr. > 25 % NOT Sambucus nigra pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE07 Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi de Bolòs et al. 1988. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 365-368.