Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE09
Asteretum lanceolati Holzner et al. 1978
Vegetace s invazními severoamerickými hvězdnicemi

Asteretum lanceolati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace vytváří jednovrstevné až dvouvrstevné porosty, ve kterých dominují severoamerické druhy hvězdnic, zejména hvězdnice kopinatá (Aster lanceolatus), hvězdnice novobelgická (A. novi-belgii) a jejich kříženci; může se vyskytovat i hvězdnice hladká (A. laevis). Většinou jde o husté nebo mírně rozvolněné porosty dosahující výšky až 1,5 m. V nižší vrstvě jsou zastoupeny ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense a Urtica dioica), některé druhy lužních lesů (např. Calystegia sepium a Rubus caesius), luční byliny (např. Galium album subsp. album) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens a Phalaris arundinacea). V porostech se obvykle vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro zpravidla schází.

Porosty s dominujícími hvězdnicemi (Aster novi-belgii s. l.) se vyskytují jednak na ruderálních stanovištích v sídlech a jejich okolí (např. rumiště, skládky, lemy plotů, neudržované meze, nesečené trávníky a okolí hřbitovů), ale často rostou také na přirozených a polopřirozených stanovištích v lemech lužních lesů a na březích vodních toků a rybníků. Stanoviště jsou výslunná nebo mírně zastíněná s vysychavými nebo mírně vlhkými až vlhkými půdami, které jsou různého složení, od lehkých písčitých po hluboké humózní půdy bohaté na živiny.

Orig. (Holzner et al. 1978): Asteretum .Aster lanceolatus)

Syn.: Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (§ 36, nomen ambiguum), Calystegio-Asteretum lanceolati (Holzner et al. 1978) Passarge 1993

Diagnostické druhy: Aster novi-belgii s. l., Calystegia sepium

Konstantní druhy: Aster novi-belgii s. l., Cirsium arvense. Elytrigia repens. Urtica dioica; Brachythecium rutabulum. Eurhynchium hians

Dominantní druhy: Aster novi-belgii s. l., Urtica dioica

Formální definice: Aster.novi-belgii s. l. > 25 % NOT Solidago canadensis pokr. > 25 % NOT Solidago gigantea pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE09 Asteretum lanceolati Holzner et al. 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 370-372.