Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE10
Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975
Vegetace s invazními křídlatkami

Reynoutrietum japonicae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově velmi chudé porosty s dominantní křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), křídlatkou sachalinskou (R. sachalinensis) nebo jejich křížencem křídlatkou českou (R. .bohemica). Porosty jsou hustě zapojené a často monodominantní. Mohou dosahovat výšky 3–4 m. V nižší vrstvě se vyskytují s malou pokryvností a menší vitalitou ruderální druhy, jako jsou Aegopodium podagraria. Artemisia vulgaris. Lamium maculatum. Solidago canadensis a Urtica dioica. Místy se proplétá ovíjivá liána Calystegia sepium. V porostech je obvykle zastoupeno kolem 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se většinou nevyvíjí.

Porosty s dominantními druhy křídlatek se vyskytují především na březích řek, ale mohou osídlovat i různá antropogenní stanoviště v sídlech a jejich okolí, jako jsou lemy plotů, železniční náspy, silniční příkopy, skládky a rumiště, opuštěné sady a ruderalizované okraje luk. Stanoviště jsou osluněná nebo zastíněná, půdy vysychavé nebo vlhké, různého složení a bohaté živinami.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Görs 1975): Polygonetum cuspidati (Moor 1958) Görs et Müll 1969 (Polygonum cuspidatum = Reynoutria japonica)

Syn.: Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (§ 36, nomen ambiguum), Polygonum cuspidatum-Convolvulion-Gesellschaft Görs et Müller 1969 (§ 3c), Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis Brzeg in Brzeg et Wojterska 2001

Diagnostické druhy: Calystegia sepium, Reynoutria japonica, R. sachalinensis

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria, Reynoutria japonica, Urtica dioica; Brachythecium rivulare

Dominantní druhy: Reynoutria japonica, R. sachalinensis, R. ×bohemica. Urtica dioica

Formální definice: Reynoutria ×bohemica pokr. > 25 % OR Reynoutria japonica pokr. > 25 % OR Reynoutria sachalinensis pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE10 Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 373-375.