Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XDF
Rumicion alpini Scharfetter 1938
Horská nitrofilní vegetace ąirokolistých bylin

Orig. (Scharfetter 1938): Rumicion alpini

Syn.: Rumicion alpini Rübel 1933 (§ 2b, nomen nudum), Rumicion alpini Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944, Chenopodion subalpinum Br.-Bl. 1947

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociaci Rumicetum alpini

Zdroj: Kočí M. (2009): XDF Rumicion alpini Scharfetter 1938. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 375-376.