Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDF01
Rumicetum alpini Beger 1922
Horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským

Rumicetum alpini

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech dominuje šťovík alpský (Rumex alpinus), který díky klonálnímu růstu tvoří většinou hustě zapojené porosty. V porostních mezerách se uplatňují další druhy širokolistých bylin. Zpravidla jde o nitrofilní a vlhkomilné druhy, s výjimkou šťovíku alpského nejčastěji o apofyty. Subdominantu porostů pravidelně tvoří Urtica dioica a v rozvolněných porostech mívá větší pokryvnost také Chaerophyllum hirsutum. V nejvyšší vrstvě bylinného patra se dále častěji vyskytují některé luční druhy (např. Alopecurus pratensis a Dactylis glomerata), pasekové druhy (např. Epilobium angustifolium, Rubus idaeus a Senecio hercynicus) i druhy vysokobylinných niv (např. Carduus personata, Geranium sylvaticum, Rumex arifolius a Veratrum album subsp. lobelianum). Spodní vrstva bylinného patra bývá tvořena druhy vlhkomilnými i druhy snášejícími sešlap, jako jsou Alchemilla vulgaris s. l., Deschampsia cespitosa, Poa annua, Ranunculus repens a Stellaria nemorum. S velkou pokryvností se mohou uplatňovat i Myrrhis odorata a Imperatoria ostruthium. Počet druhů ve společenstvu kolísá v závislosti na charakteru stanoviště a pokryvnosti dominanty; obvykle se vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro je většinou vyvinuto jen slabě, často zcela chybí.

Stanovištěm asociace Rumicetum alpini jsou nejčastěji mělké terénní sníženiny v oblasti nad horní hranicí lesa, méně často i v montánním stupni (Kopecký 1973b). Nejčastěji jde o okolí horských chat a bývalých stájí dobytka. Půdy jsou zpravidla hluboké, mírně kyselé až kyselé, bohaté humusem i živinami a mezické až vlhké (Hadač 1982, Kliment & Jarolímek 1995).

Orig. (Beger 1922): Rumicetum alpini

Syn.: Chaerophyllo hirsuti-Rumicetum alpini Hadač 1982

Diagnostické druhy: Carduus personata. Chaerophyllum hirsutum. Geranium sylvaticum, Imperatoria ostruthium, Myrrhis odorata, Poa remota, Rumex alpinus, R. arifolius. Silene dioica. Veratrum album subsp. lobelianum

Konstantní druhy: Alchemilla vulgaris s. l., Chaerophyllum hirsutum. Dactylis glomerata. Ranunculus repens, Rumex alpinus, R. arifolius. Senecio nemorensis agg. (převážně S. hercynicus), Silene dioica, Urtica dioica

Dominantní druhy: Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Imperatoria ostruthium. Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Rumex alpinus, R. obtusifolius. Stellaria nemorum, Urtica dioica

Formální definice: Rumex alpinus pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2009): XDF01 Rumicetum alpini Beger 1922. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 377-378.