Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XEA02
Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944
Vegetace narušovaných stanovišť s náprstníkem červeným

Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří slabě až středně zapojené jednovrstevné až dvouvrstevné porosty o výšce 0,5–1,5 m. Dominuje v nich subatlantský druh náprstník červený (Digitalis purpurea), který roste společně s dalšími druhy pasekové vegetace, jako jsou Epilobium angustifolium, Rubus fruticosus agg., Salix caprea. Sambucus nigra. Senecio ovatus a S. sylvaticus. Vedle náprstníku červeného se místy objevují také další druhy subatlantského rozšíření, jako jsou acidofilní Galium saxatile a Rubus plicatus. Mezi dalšími acidofyty jsou časté např. Agrostis capillaris. Avenella flexuosa. Calluna vulgaris. Carex pilulifera, Dryopteris dilatata. Holcus mollis. Juncus effusus. Rumex acetosella a Vaccinium myrtillus. Pokryvnost bylinného patra se pohybuje kolem 60 %. Počet druhů cévnatých rostlin v porostech se zpravidla pohybuje kolem 15 na plochách o velikosti 15–50 m². Mechové patro má pokryvnost obvykle do 5 % a převažují v něm běžné mechy, jako jsou Ceratodon purpureus, Dicranella heteromalla a Polytrichastrum formosum.

Digitali-Epilobietum je společenstvem mýtin po acidofilních bučinách a jejich náhradních smrkových kulturách v rovinatých nebo mírně zvlněných polohách v nadmořských výškách většinou mezi 500 a 600 m. Na vrcholových plošinách horských oblastí mohou tyto porosty vystoupit i výše, kdežto v chladných inverzních údolích sestupují na příkrých svazích až ke 250 m n. m. (např. v Labských pískovcích). Půdy jsou zpravidla vlhké, řidčeji čerstvě vlhké oligotrofní kambizemě, ve větších nadmořských výškách nebo vlhčích klimaticky inverzních polohách podzoly nebo pseudogleje. Jsou málo nasyceny dvojmocnými bázemi a mají široký poměr C : N (Neuhäuslová & Härtel 2001). Jsou velmi silně kyselé a zpravidla lehčí, hlinité nebo slabě písčité. Výskyt tohoto společenstva je podmíněn především dostatečnou půdní vlhkostí v oblastech se subatlantským klimatem.

Orig. (Schwickerath 1944): Digitalis purpurea.Epilobium angustifolium-Assoziation

Syn.: Calamagrostio villosae-Digitalietum purpureae Preising et Vahle in Preising et al. 1993 p. p.

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa. Calamagrostis epigejos, Digitalis purpurea, Epilobium angustifolium, Galium saxatile. Rubus idaeus. Senecio sylvaticus; Dicranella heteromalla

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos. Carex ovalis, Digitalis purpurea, Epilobium angustifolium, Juncus effusus. Rubus fruticosus agg. (zejména R. plicatus), R. idaeus, Urtica dioica. Vaccinium myrtillus; Dicranella heteromalla. Polytrichastrum formosum

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Digitalis purpurea, Poa nemoralis

Formální definice: Digitalis purpurea pokr. > 5 % AND (skup. Epilobium angustifolium OR skup. Vaccinium myrtillus) NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % NOT Calamagrostis villosa pokr. > 25 %

Zdroj: Neuhäuslová Z. & Petřík P. (2009): XEA02 Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 386-388.