Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XEA03
Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986
Vegetace narušovaných stanovišť s třtinou rákosovitou

Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o jednovrstevné až dvouvrstevné porosty s dominantní třtinou rákosovitou (Calamagrostis arundinacea), které mohou být jak nezapojené, tak uzavřené v závislosti na pokryvnosti bylinného patra výchozího lesního porostu a stáří paseky. Z životních forem se nejvíce uplatňují hemikryptofyty a oddenkové geofyty (kromě dominantní Calamagrostis arundinacea také Avenella flexuosa, Epilobium angustifolium, Poa nemoralis aj.). Ve spodní vrstvě jsou zastoupeny kromě rostlin lesního podrostu (např. Maianthemum bifolium, Melica nutans. Oxalis acetosella a Viola riviniana) také druhy otevřených stanovišť (např. Veronica officinalis). Porosty jsou druhově poměrně bohaté, s 15–30 druhy cévnatých rostlin na 15–50 m². Mechové patro nebývá vyvinuto nebo je zastoupeno několika málo druhy mechů s malou pokryvností. Výjimkou jsou porosty v kontaktu se skalními teráskami, kde mohou v mechovém patře převládat lišejníky rodu Cladonia a mechy, např. Hypnum cupressiforme.

Společenstvo se vyskytuje na pasekách, ale také v porostních mezerách druhotně prosvětlených lesů, v lemech sutí a skalních výchozů nebo na skalnatých stráních. Jde o náhradní společenstvo květnatých nebo acidofilních bučin a jedlobučin, vzácněji také dubohabrových a suťových lesů nebo teplomilných doubrav na bázemi středně bohatých horninách, jako jsou některé fylity, flyš nebo znělec. Na příhodných stanovištích proniká Rubo-Calamagrostietum až do subalpínského stupně. Půdy jsou silně humózní, mají kyselou až neutrální reakci, mocnou vrstvu nadložního humusu typu moder až mor a bohatě prokořeněnou rhizosféru. Poměr C : N je úzký, což je dáno poměrně dobrými humifikačními procesy v porostech této třtiny v porovnání s ostatními pasekovými travami (Fiala 1996).

Orig. (Fajmonová 1986): Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae assoc. nova

Syn.: Calamagrostis-Digitalis grandiflora-Gesellschaft Oberdorfer 1957 (§ 3d), Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum grandiflorae Oberdorfer 1978 (§ 31, mladší homonymum: non Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum ambiguae Sillinger 1933), Epilobio angustifolii-Calamagrostietum arundinaceae (Šmarda ex Šmarda et al. 1971) Kliment 1995

Diagnostické druhy: Atropa bella-donna. Calamagrostis arundinacea. C. epigejos. Epilobium angustifolium. Melica nutans. Rubus idaeus. Senecio sylvaticus. Viola riviniana

Konstantní druhy: Betula pendula. Anemone nemorosa. Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, C. epigejos, Epilobium angustifolium. Luzula luzuloides. Melica nutans. Moehringia trinervia. Oxalis acetosella. Poa nemoralis. Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Senecio nemorensis agg., S. sylvaticus. Urtica dioica. Veronica officinalis. Viola riviniana; Polytrichastrum formosum

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, C. epigejos, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Rubus idaeus

Formální definice: Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % AND skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Veratrum lobelianum

Zdroj: Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. (2009): XEA03 Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 388-390.