Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XEA06
Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929
Vegetace narušovaných stanovišť a acidofilních lemů s hasivkou orličí

Pteridietum aquilini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Homogenní zapojené porosty tohoto společenstva jsou tvořeny 1–1,5 m vysokou hasivkou orličí (Pteridium aquilinum) a často mají slabě vyvinutou přízemní vrstvu, ve které mohou přetrvávat keříčky (např. Vaccinium myrtillus a Vaccinium vitis-idaea) nebo trávy (např. Avenella flexuosa a Calamagrostis spp.). Jako subdominanta se zejména ve vyšších polohách vyskytuje Calamagrostis villosa. Další druhy jsou přítomny v závislosti na lokálních narušeních porostů nebo dostupnosti živin v půdě (např. Urtica dioica). Porosty jsou obvykle druhově chudé; obsahují nejčastěji 7–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 15–50 m². Mechové patro chybí nebo je vyvinuto nepatrně, ale v případě silného prosvětlení borových kultur může toto patro (tvořené nejčastěji druhem Hypnum cupressiforme) zaujímat až přes polovinu povrchu půdy.

Jde o lemové nebo pasekové společenstvo na stanovištích acidofilních doubrav a bučin nebo jejich náhradních borových monokultur. Velké porosty se nacházejí také na lesních spáleništích. Výskyty na okrajích lesa vždy navazují na lesní podrost s dominancí hasivky orličí. Vyskytuje se na kyselých až velmi silně kyselých, živinami chudých, propustných lehkých písčitých půdách nebo na píscích.

Orig. (Jouanne & Chouard 1929): Pteridietum aquilinae

Syn.: Rubo-Pteridietum aquilini Hadač 1975, Holco mollis-Pteridietum aquilini Passarge 1994

Diagnostické druhy: Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus

Konstantní druhy: Agrostis capillaris. Avenella flexuosa. Calamagrostis villosa, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus. Vaccinium myrtillus

Dominantní druhy: Calamagrostis villosa, Carex brizoides. Convallaria majalis. Holcus mollis, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus

Formální definice: Pteridium aquilinum pokr. > 25 %

Zdroj: Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. (2009): XEA06 Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 400-402.