Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XEA07
Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009
Vegetace narušovaných stanovišť a stinných skal s papratkou samičí

Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Gymnocarpio-Athyrietum tvoří druhově chudé porosty, které dosahují výšky 60–120 cm a pokryvnosti 50–100 %. Dominují v nich statné trsnaté kapradiny Athyrium filix-femina. Dryopteris dilatata, D. filix-mas a vzácněji Lastrea limbosperma. Doprovázejí je drobnější kapradiny (zejména Gymnocarpium dryopteris a Phegopteris connectilis), dále lesní druhy humózních, ale minerálně chudších půd (např. Oxalis acetosella . Vaccinium myrtillus), světlomilné druhy pasekové (např. Epilobium angustifolium . Rubus idaeus) a druhy nitrofilní (např. Geranium robertianum . Impatiens noli-tangere). V porostech se běžně s malou pokryvností vyskytují mladé dřeviny, např. Picea abies a Sambucus racemosa. Od kapradinových porostů třídy Asplenietea trichomanis se tato asociace odlišuje větší pokryvností bylinného patra a jen vzácným výskytem skalních druhů, jako je Polypodium vulgare. Od fyziognomicky podobných horských kapradinových niv svazu Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii se liší absencí většiny druhů subalpínského stupně, jako jsou Athyrium distentifolium . Rumex arifolius. V bylinném patře se vyskytuje zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 15–50 m². Mechové patro dosahuje pokryvnosti až 60 % a je tvořeno zejména statnými, většinou spíše acidofilními mechy (např. Hylocomium splendens. Pleurozium schreberi. Polytrichastrum formosum . Sphagnum spp.) a játrovkami (např. Conocephalum conicum a Plagiochila asplenioides).

Společenstvo se vyskytuje od pahorkatin do hor, kde na ně výše navazuje vegetace horských kapradinových niv. Geologický podklad tvoří nejčastěji méně úživné horniny, zejména pískovec, žuly a ruly, vzácněji i znělec a čedič. Většina přítomných druhů kapradin má optimum na polostinných až stinných stanovištích s velkou vzdušnou vlhkostí a humózními, dosti vlhkými půdami. Společenstvo kolonizuje převážně drobné porostní mezery vzniklé po pádu nebo těžbě jednotlivých stromů v polohách bučin a jedlobučin, dále stinné okraje pasek a lesních cest, příkopy a náspy lesních silnic a vysoké břehy potoků stíněné lesním porostem, kdežto na otevřených, rychle zarůstajících pasekách a slunných lesních okrajích se podobné porosty nevytvářejí. Často také porůstají tlející dřevo pařezů a vývratů v posledních stadiích rozkladu. Porosty se dále vyskytují v lesním prostředí na skalních stupních a zazemněných suťových a balvanových akumulacích, na úpatí skal a ve skalních rozsedlinách. Zvláštním typem stanovišť této asociace jsou vlhké a chladné soutěsky skal, zejména v pískovcovém pseudokrasu. Společenstvo zde na ploše až několika set čtverečních metrů vytváří souvislé porosty, stabilizované proti dlouhodobému uchycení dřevin souhrou několika faktorů. Působí zde trvalý zástin a k jeho účinku přispívají klimatické inverze, cyklické odtrhávání přirůstajících mechových polštářů a případně i sesuv celých humusových vrstev z šikmých skal. Podobné podmínky jako ve skalních soutěskách nachází tato asociace na stinných dnech lesních lomů s humózními kamenitými půdami. V klimaticky vlhčích oblastech (pohoří nebo údolí s vlivem klimatických inverzí) se tyto porosty místy vyskytují také na opěrných zdech ze skládaného kamení, které zpevňují např. náspy železnic, úvozy cest nebo terasy pod budovami.

Diagnostické druhy: Digitalis purpurea. Dryopteris dilatata. Epilobium angustifolium. Gymnocarpium dryopteris. Lastrea limbosperma. Oxalis acetosella. Phegopteris connectilis. Rubus idaeus; Chiloscyphus profundus

Konstantní druhy: Athyrium filix-femina. Avenella flexuosa. Dryopteris dilatata. D. filix-mas. Epilobium angustifolium. Gymnocarpium dryopteris, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium. Polytrichastrum formosum

Dominantní druhy: Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, D. filix-mas; Hypnum cupressiforme s. l. (převážně H. cupressiforme s. str.), Pleurozium schreberi, Polytrichastrum formosum

Formální definice: Lastrea limbosperma pokr. > 5 % OR ((Dryopteris dilatata pokr. > 5 % OR Dryopteris filix-mas pokr. > 5 %) AND (skup. Epilobium angustifolium OR skup. Phegopteris connectilis)) NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Ulmus glabra NOT skup. Veratrum lobelianum NOT Calamagrostis villosa pokr. > 25 % NOT Molinia caerulea s. l. pokr. > 25 % NOT Rubus fruticosus agg. pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Petřík P. (2009): XEA07 Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 402-405.