Co je CCM?

Česká sbírka mikroorganismů (CCM) je specializované vědecko-servisní pracoviště Ústavu experimentální biologie PřF Masarykovy univerzity, které uchovává kultury mikroorganismů pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu, průmyslové využití, biotechnologii a výuku. Mnoho kultur dále slouží jako referenční vzorky pro klinické laboratoře humánního a veterinárního zaměření.

CCM uchovává více než 3 400 kmenů bakterií (asi 1 700 druhů) a 800 kmenů vláknitých hub (přibližně 550 druhů), které nabízí ve svém Katalogu kultur. Specializovaná sbírka vodních hyfomycetů obsahuje asi 500 kmenů (60 rodů se 130 druhy). V roce 2011 byla dále v rámci CCM založena sbírka stafylokokových bakteriofágů a jejich hostitelských kmenů.

Řada kmenů uložených v CCM je unikátních a sbírka průběžně doplňuje svoje fondy, čímž aktivně přispívá k uchování genofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. Dlouhodobé uchovávání životaschopných kultur je u většiny kmenů zabezpečeno metodou kryoprezervace (lyofilizace), dále pak uložením v kapalném dusíku (při -196 °C) a v hlubokomrazícím boxu (při -70 °C). U nesporulujících vláknitých hub je používáno i uchovávání pod parafínovým olejem a u vodních hyfomycetů v destilované vodě.

Hlavní aktivity sbírky jsou spojeny s deponováním, uchováváním a distribucí kultur. Pro distribuci kmenů je používán počítačový program, který vychází z databáze shrnující všechny dostupné údaje o uložených kulturách. Formát uchovávaných dat je založen na standardu MINE (Microbial Information Network Europe). Sbírka dále uchovává tzv. patentové kultury, tj. mikroorganismy, které jsou součástí přihlášky vynálezu, neboť má, jako jediná sbírka v ČR, status mezinárodního ukládacího místa (International Depositary Authority, IDA) pro uchovávání bakterií, kvasinek a vláknitých hub pro patentové řízení podle Budapešťské smlouvy. Rovněž přijímá bakterie a houby pro patentové řízení na národní úrovni.

CCM aktivně spolupracuje s mnoha tuzemskými a zahraničními sbírkami. Je registrována ve Světové federaci sbírek kultur (World Federation for Culture Collections - WFCC) pod pořadovým číslem 65, a je též členem Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections' Organisation, ECCO) a Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM).

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na oblast taxonomie grampozitivních tyček a koků, gramnegativních tyček a vodních hyfomycetů.

Sbírka poskytuje celou řadu služeb

Certifikace EN ISO 9001:2015

S účinností ode dne 22. června 2006 byl na pracovišti České sbírky mikroorganismů zaveden systém managementu kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001. S platností od 4. června 2017 proběhla recertifikace pracoviště podle nově zavedené normy EN ISO 9001:2015.