Akademický senát

11. zasedání AS PřF MU

11. zasedání AS PřF MU se konalo dne 10. prosince 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti ve 4 NP pavilonu A17 v UKB.

Schválený program zasedání:

 1. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
 2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty).
 3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty).
 4. Opatření děkana Organizační řád PřF MU.
 5. Závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
 6. Organizační řád centra RECETOX.
 7. Informace o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium.
 8. Různé.

Přijaté závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
 2. AS PřF MU schválil Statut PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 3. AS PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 4. AS PřF MU projednal Opatření děkana Organizační řád PřF MU.
 5. AS PřF MU projednal závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
 6. AS PřF MU schválil Organizační řád centra RECETOX.
 7. AS PřF MU byl informován o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium.
 8. AS PřF MU zvolil doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

Příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 11. březen 2019 v zasedací místnosti děkanátu v areálu na Kotlářské.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 35316 od 15.8.2011