Akademický senát

6. zasedání AS PřF MU

6. zasedání Akademického senátu PřF MU se konalo dne 12. března 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu v areálu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:

 1. Vyslovení souhlasu se studijními programy projednanými na minulém zasedání.
 2. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MU.
 3. Prezentace proděkana Gelnara Strategie rozvoje PR na PřF MU.
 4. Odměňování členů AS PřF MU ve vztahu k odměňování členů AS MU.
 5. Různé.

 

Přijatá usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:
  Bakalářské studijní programy:

  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Biochemie
  • Ekologická a evoluční biologie
  • Experimentální a molekulární biologie
  • Fyzika
  • Fyzika - nanotechnologie
  • Geografie a kartografie
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Životní prostředí a zdraví

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Aplikovaná geografie a geoinformatika
  • Aplikovaná matematika
  • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
  • Biochemie
  • Biologie člověka
  • Botanika
  • Experimentální biologie rostlin
  • Experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Fyzika
  • Fyzická geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Mikrobiologie
  • Molekulární biologie a genetika
  • Sociální geografie a regionální rozvoj
  • Zoologie
  • Životní prostředí a zdraví

 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU vyzývá děkana, aby připravil pravidla a realizoval transparentní způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, přiměřeně k odměňování členů Akademického senátu MU stanoveném ve Vnitřním mzdovém předpise MU účinném od 29. prosince 2017.

Příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 16. dubna 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu na Kotlářské.

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31096 od 15.8.2011