Akademický senát

Zpráva o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016

předkládaná akademické obci v souladu se čl. 13 odst. 3 Statutu Přírodovědecké fakulty MU.

 

1. Složení Akademického senátu PřF MU

V roce 2016 došlo ve složení Akademického senátu (AS) ke třem změnám v komoře studentů. Členství z důvodu ukončení studia zaniklo dne 8. února 2016 Mgr. Lucii Šimoníkové a dne 9. února 2016 Bc. Ondřeji Vymazalovi. Novými členy AS se stali Mgr. Vendula Roblová (od 9. února 2016) a Mgr. Petr Chrást (od 10. února 2016). Mgr. Vendula Roblová písemně rezignovala na členství v AS v průběhu 11. zasedání dne 9. května 2016.

Protože ve volebním obvodu studentů byl v souladu s Volebním a jednacím řádem AS PřF MU, čl. 5 odst. 2 vyčerpán limit tří náhradníků, byly na 11. zasedání AS vypsány doplňující volby do studentské komory AS. Dle výsledků voleb se členem AS stal od 20. června 2016 Bc. Tomáš Havelka.

V roce 2016 fungoval AS ve složení:

Předseda

Předseda komory akademických pracovníků

Předseda komory studentů

Členové komory akademických pracovníků

Členové komory studentů

2. Zasedání senátu a přijatá usnesení a závěry

V roce 2016 se konalo šest zasedání AS, vždy po dvou v jarním i v podzimním semestru. V následujícím textu jsou uvedeny pouze nejdůležitější projednávané body, úplná znění zápisů ze zasedání včetně přijatých závěrů a usnesení jsou veřejně dostupná na dokumentovém serveru IS pro AS s funkčním obdobím 2014–2017.

 

Na 9. zasedání dne 14. 3. 2016 Akademický senát:

 1. schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 2. schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 3. schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015 do fondů.
 4. schválil Opatření děkana č. 2/2016 Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016.
 5. zvolil členem dokumentační komise Mgr. Tomáše Buryšku.

 

Na 10. zasedání dne 11. 4. 2016 Akademický senát:

 1. projednal prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Statistika a analýza dat.
 2. projednal prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Geologie aplikovaná a environmentální.
 3. schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2016 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 4. schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015.
 5. schválil dlouhodobý záměr PřF MU na období 2016 až 2020.
 6. schválil přestavbu podkrovních prostor budovy děkanátu v areálu Kotlářská.

 

Na 11. zasedání dne 9. 5. 2016 Akademický senát:

 1. schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. schválil Výroční zprávu o činnosti za rok 2015.
 3. projednal vnitřní předpis fakulty Volební řád akademického senátu PřF  MU.
 4. vyhlásil doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU.
 5. schválil volební komisi pro doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU ve složení Bc. Petr Chrást (předseda), Bc. Helena Janyšková, Bc. Marek Lahoda.

 

Na 12. zasedání dne 10. 10. 2016 Akademický senát:

 1. schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. byl obeznámen s informacemi o výsledcích letošního přijímacího řízení.
 3. projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2017/2018.
 4. schválil Organizační řád Ústavu biochemie.
 5. byl informován o přípravě a znění Statutu MU.
 6. byl informován o současném stavu podávání projektů v OP VVV.
 7. souhlasil s čerpáním dodatečného 1,5 miliónu Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium.
 8. byl informován o legislativních změnách a z nich plynoucích povinnostech fakulty.

 

Na 13. zasedání dne 14. 11. 2016 Akademický senát přijal toto usnesení:

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podporuje konání akcí k důstojným oslavám 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva a státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, např. Sedmnáctého studentského vč. MUNI jede na Albertov organizovaných Masarykovou univerzitou či symbolické cesty z místa rodiště Jana Opletala do Prahy organizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Akademický senát vyzývá studenty PřF k aktivní účasti na některé z těchto jmenovaných akcí.

 

Na 14. zasedání dne 12. 12. 2016 Akademický senát:

 1. projednal opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2017/2018.
 2. schválil vnitřní předpis Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. byl seznámen se stavem příprav rozpočtu MU na rok 2017.
 4. byl seznámen s výzvou ESF Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

 

V Brně dne 20. ledna 2017

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 24310 od 15.8.2011