Akademický senát

5. zasedání dne 19. února 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., proděkanem pro studium, prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc., proděkanem pro informační systémy a ekonomiku, doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., proděkanem pro vnější vztahy a doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., proděkanem pro rozvoj a kvalitu.
 2. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU:
  Interní členové z MU: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr., prof. RNDr. Milan Novák, CSc., prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., a prof. Rikard von Unge, Ph.D.
  Externí členové: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně), doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc (Mikrobiologický ústav, AV ČR), doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně), prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno), prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.. (Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky), Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage s.r.o., GeoServices), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, (Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU), a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU).
 3. Akademický senát projednal v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrhy těchto studijních programů:
  Bakalářské studijní programy:

  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Biochemie
  • Ekologická a evoluční biologie
  • Experimentální a molekulární biologie
  • Fyzika
  • Fyzika - nanotechnologie
  • Geografie a kartografie
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Životní prostředí a zdraví

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Antropologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Aplikovaná geografie a geoinformatika
  • Aplikovaná matematika
  • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
  • Biochemie
  • Biologie člověka
  • Botanika
  • Experimentální biologie rostlin
  • Experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Fyzika
  • Fyzická geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geologie
  • Chemie
  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
  • Matematická biologie a biomedicína
  • Matematika
  • Mikrobiologie
  • Molekulární biologie a genetika
  • Sociální geografie a regionální rozvoj
  • Zoologie
  • Životní prostředí a zdraví

 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2018/2019.
 5. Akademický senát stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. března, 16. dubna, 14. května a 8. října 2018.

4. zasedání dne 11. prosince 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU projednal znění opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. Akademický senát ustavil dočasnou komisi, jejímž úkolem je připravit analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání realizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU.  Členy komise jsou RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová, Bc. Jan Janeček, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Barbora Nežiková, Bc. Vladimíra Šťastná a Bc. Ondřej Vymazal. Časová působnost komise je omezena do konce roku 2018.
 4. Předsedou komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 5. Předsedou Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 6. Předsedou Ekonomické komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman.
 7. Členem Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

 

3. zasedání dne 20. listopadu 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2018 až 2022 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., proděkanem pro kvalitu.

 

2. zasedání dne 6. listopadu 2017

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

1. zasedání dne 9. října 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu  PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory  Akademického senátu  PřF MU byla zvolena Bc. Natálie Nádeníčková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Petru Fišerovou  (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Jiří Hladík), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika), doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. (volební obvod biologie, náhradník doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.) a doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (volební obvod Chemie). Předsedou Volební a mandátové komise byl zvolen doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, PhD., Mgr. Petru Fišerovou, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., Mgr. Tomáše Havelku, Mgr. Radovana Kareše, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Veroniku Křešťákovou, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D., a Mgr. Romanu Sedmíkovou.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise RNDr. Milana Baláže, Mgr. Tomáše Havelku, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., Bc. Natálii Nádeníčkovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a Bc. Ondřeje Vymazala.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a prof. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín svého zasedání, na němž bude projednán návrh na jmenování děkana, na 20. listopadu 2017 od 15 hodin.
 10. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Disciplinární komise PřF MU ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Bc. Jan Janeček, Mgr. Barbora Nežiková a Bc. Vladimíra Šťastná.
 11. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2018 až 2020 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 12. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2016.
 13. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU za rok 2016.
 14. Akademický senát PřF MU byl informován o proběhlých výběrových řízeních na pozice ředitelů Ústavu geologických věd a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.
 15. Akademický senát PřF MU stanovuje tyto termíny svých řádných zasedání v podzimním semestru 2017: 6. listopadu, 20. listopadu a 11. prosince. První řádné zasedání v jarním semestru 2018 se bude konat dne 19. února 2018. Zasedání začínají vždy v 15 hodin.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 292 od 30.10.2017