Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (ÚBioch Chem PřF MU), učo: 1865

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Do akademického senátu MU kandiduji poprvé. Je několik důvodů, které mě k rozhodnutí kandidovat vedly.

Ad 1) pedagogická a s tím související legislativní činnost.
V současné době probíhá příprava institucionální akreditace, která zatím působí na úrovni rektorátu MU ne zcela efektivně, a jednotlivé zúčastněné pracovníky fakult spíše zahrnuje administrativou, přičemž nevypadá, že by se v budoucnu měla tato situace změnit. Navíc nejsou např. v oblasti kreditování stanovena jasná pravidla napříč celou MU. Přestože pedagogická komise není standardní komisí AS MU, jistě by ji stálo za to v tomto období ustanovit. Zde bych chtěl navázat na zkušenosti, které jsem v této oblasti získal při svém působení v roli pedagogického zástupce chemické sekce a současně v roli garanta bakalářského i navazujícího magisterského oboru učitelství chemie, následně pak garanta biochemických bakalářských i navazujících magisterských programů s principiálním podílem na jejich opakované re-akreditaci. Sám jsem pak připravil akreditaci nového navazujícího magisterského oboru Analytická biochemie a spolu s doc. MUDr. Dastychem z LF MU oboru Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách, u kterého se nám navíc podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR, což jeho absolventům umožňuje pracovat ve všech typech medicínských laboratoří na pozici vysokoškolského pracovníka bez nutnosti absolvovat další speciační vzdělávání. Musím rovněž zmínit své zařazení mezi hodnotitele Národního akreditačního úřadu.
Druhým tématem v této oblasti je současná situace studentů doktorského studia, která je dlouhodobě neúnosná jak po stránce ekonomické, tak i sociální, což je úzce provázáno. Je smutné, že v době ekonomické prosperity ČR, dosahuje jejich stipendium okolo poloviny minimální mzdy, přestože studenti experimentálních oborů, mezi které patří především obory PřF, tráví v laboratořích dlouhé hodiny, a to mnohdy i o víkendech, a nemají z časových důvodů možnost přivydělávat si na brigádách jako např. studenti humanitních fakult. Navíc možnost, resp. nutnost věnovat se vedlejším aktivitám je zcela proti smyslu doktorského studia. Ačkoliv se snaží jednotlivé ústavy nebo výzkumné skupiny tuto situaci řešit formou stipendií ze specifického výzkumu či grantů, ne vždy je to pravidlem, a domnívám se, že MU by měla využít navýšení stipendií pro doktorandy ze strany MŠMT na podporu studentů pracujících na experimentálních oborech, případně na odměny za publikace či formou stipendií pro aktivní účast na mezinárodních konferencích.

Ad 2) tvorba rozpočtu MU
Přestože mé ekonomické zkušenosti vycházejí pouze z grantů a projektů, které jsem získal a následně řídil (2 x OPVK, 2 x OPVVV, 1 x LC, 8 x GA ČR), již z logiky věci je jasné, že prostředky by měly být primárně využity tím, jehož zásluhou byly získány, bez následného ne vždy zcela průhledného a nesystémového přerozdělování. Zcela minimalizovány či odbourány by měly být odvody za projekty, kde mnohdy původní dohody neplatí, případně jejich výše je nastavována až po podání příslušných projektů, což řešitelům a jejich pracovištím působí nemalé problémy, a mnohdy podávání uvedených projektů eliminuje. Proto by tvorba rozpočtu měla probíhat zcela transparentně, s minimálními zásahy a centralizací.
 
Na závěr si dovolím jedno konstatování. Jsem členem Ústavu biochemie, tento ústav beru jako nedílnou součást PřF. Chci v případě svého zvolení v rámci AS MU hájit zájmy fakulty jako celku. Mou prioritou v této oblasti pak bude volba nového rektora MU, který by měl přistupovat ke všem fakultám minimálně stejně a dále příprava každoročního rozpočtu. V tomto úsilí bych chtěl využít i blízkou kooperaci kolegy z LF, se kterými mám dlouhodobou pedagogickou a vědeckou spolupráci.
Můj životopis je možné nalézt pod odkazem
https://www.muni.cz/lide/1865-zdenek-glatz/zivotopis


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 248 od 8.11.2017