Kalendář aktualit
< únor 2019 >
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Aktuality

Seminář k pětadevadesátiletému jubileu profesora Martina Černohorského

20.9.2018

V souvislosti s životním jubileem profesora Černohorského pořádají Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno odborně společenský seminář

Fyzika na „fyzice“ v Brně — historie, současnost, perspektivy

ve čtvrtek 20. 9. 2018, 15:00 hodin, Kotlářská 2, budova 6, posluchárna F2.

Web semináře  http://seminar2018.physics.muni.cz/

Profesor Martin Černohorský pětadevadesátiletý

V posledním srpnovém dni letošního roku osla­vil v kruhu svých kolegů a studentů statutár­ní emeritní profesor Masarykovy univerzity na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědec­ké fakulty MU profesor RNDr. Martin Černohorský, CSc., v plné aktivitě pedagogické, odborné i odborně­-společenské pětadevadesát let. Ve fakultní, univerzitní i mimouniverzitní odborné a pedagogické komunitě je známou a respektovanou osobností.

Profesor Černohorský je kmenovým pracovníkem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (v me­zidobí pod názvem Univerzita J. E. Purkyně) od roku 1950, s přerušením ve dvou mezidobích, (1956-1966, kdy byl vedoucím vě­deckým pracovníkem v Československé akademii věd, a 1992-1998, kdy působil jako první rektor Slezské univerzity, kterou pomáhal zakládat).  Vždy přispíval vý­znamným způsobem ke zvýšení prestiže Masarykovy univerzity a její Přírodovědecké fakulty v oblastech fyzi­kálního výzkumu a fyzikálního vzdělávání.

Jeho vědecké, pedagogické i organizační působení je velmi široké: vedle významných prací v rentgenografii a krystalografii, které ve své době dosáhly svou unikátností mezinárodního uznání, se systematicky věnuje historii fyziky, konkrétně studiu a dosud neobjeveným interpretacím Newtonova díla, je rovněž znalcem díla Ernsta Macha; v oblasti fyzikálního vzdělávání se stal zakladatelem a propagátorem nových výukových metod pod názvem Konzultační cvičení a fyzikálnímu vzdělávání vtiskl také nový rozměr organizací odborných fyzikálně-pedagogických seminářů již od 70. let předchozího století (lze říci, že tímto počinem posunul didaktiku fyziky na úroveň skutečné vědy); v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků založil odbornou skupinu Organizace výzkumu, jejíž činnost je dodnes populární známými semináři Akademické fórum.

Děkan fakulty ocenil dosavadní dílo profesora Černohorského udělením unikátní medaile se jmenovitým věno­váním „Prof. Martinovi Černohorskému za celoživotní zásluhy o rozvoj přírodních věd“ s textem: „S respektem a úctou k Vaší vědecké a akademické práci, provázené lidskou laskavostí a entusiasmem, oceňujeme Váš výji­mečný přínos Přírodovědecké fakultě MU. Věnováno děkanem a Vědeckou radou fakulty.“


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31985151 od 10.8.2011