Bakalářské a magisterské studium

Základní informace o bakalářském studiu

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi. Vzdělávání je založeno na koncepci třístupňového studia (studium bakalářské – magisterské – doktorské).

První stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím bakalářských studijních programů, které představují typ uceleného vysokoškolského studia. Standardní doba studia v bakalářském programu je tři roky. Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu ze završeno udělením diplomu a akademického titulu „bakalář“ (Bc.)

Bakalářské programy obecné

Bakalářské programy obecné jsou určeny především pro pokračování v navazujícím studiu magisterském. Poskytují všeobecné vzdělání v oblasti dané vědní discipliny, které je nezbytné pro další studium.

Bakalářské programy profesní

Pro přímou přípravu absolventů pro praxi, avšak i s možností pokračování ve studiu v příbuzných magisterských programech, jsou určeny bakalářské programy profesní, které reagují na aktuální požadavky praxe.

Studium je realizováno jako

  • jednoborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných pracovníků v daném oboru, nebo
  • víceoborové, umožňující kombinaci dvou, případně i více, oborů. K tradičním typům víceoborového studia patří studium zaměřené na vzdělávání. Je určeno pro pokračování v magisterských programech poskytujících svým absolventům kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů pro střední školy.

Pro způsob studia lze zvolit jednu z následujících forem

  • Prezenční forma je určena především pro studenty, kteří nejsou vázáni v pracovním poměru.
  • Kombinovaná forma je určena především zaměstnaným studentům, není však vyloučena ani u studentů bez pracovního poměru. Využívá kombinace prezenčního a distančního způsobu plnění studijních povinností.

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

Nutnými podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu jsou:
  • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitou,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení. O přijetí ke studiu uchazečů, kteří splnili nutné podmínky, rozhoduje výhradně pořadí jejich umístění v seznamu uchazečů o daný obor studia, sestavené na základě bodového hodnocení přijímací zkoušky. Počet přijímaných uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých programů a oborů.

Po formální a obsahové stránce se průběh studia řídí těmito dokumenty


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 21216 od 24.10.2011