Bakalářské a magisterské studium

Základní informace o magisterském studiu

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi. Vzdělávání je založeno na koncepci třístupňového studia (studium bakalářské – magisterské – doktorské).

Druhý stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím magisterských studijních programů, která navazují na programy bakalářské a představují typ uceleného vysokoškolského studia. Poskytují vysoce kvalifikované vzdělání v jednotlivých vědních disciplinách a jejich specializovaných oborech a pro nejlepší absolventy jsou současně průpravou ke studiu doktorskému. Úspěšné absolvování magisterského studijního programu je završeno udělením diplomu a akademického titulu „magistr“ (Mgr.) V oborech magisterských programů mohou absolventi vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, a získat tak titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.).

Studium je realizováno jako

  • jednoborové, zaměřené především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků v daném oboru, schopných samostatné tvůrčí činnosti, nebo
  • víceoborové, umožňující kombinaci dvou, případně i více, oborů. K tradičním typům víceoborového studia patří studium učitelství všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů pro střední školy, v mezifakultním studiu i kombinace těchto předmětů s předměty humanitními či předměty z oblasti tělovýchovy, umění, apod.

Pro způsob studia lze zvolit jednu z následujících forem:

  • Prezenční forma je určena především pro studenty, kteří nejsou vázáni v pracovním poměru.
  • Kombinovaná forma je určena především zaměstnaným studentům, není však vyloučena ani u studentů bez pracovního poměru. Využívá kombinace prezenčního a distančního způsobu plnění studijních povinností.Standardní doba studia v magisterském programu je dva, v některých programech výjimečně tři roky.

Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu

Nutnými podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu jsou:
  • úspěšné absolvování bakalářského studia,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení. O přijetí ke studiu uchazečů, kteří splnili nutné podmínky, rozhoduje výhradně pořadí jejich umístění v seznamu uchazečů o daný obor studia, sestavené na základě bodového hodnocení přijímací zkoušky. Počet přijímaných uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých programů a oborů.

Po formální a obsahové stránce se průběh studia řídí těmito dokumenty


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11066 od 24.10.2011