Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Stručná charakteristika oboru

Svým vědecko-pedagogickým zaměřením pokrývá oblast biologické antropologie (zejména oblast studia prehistorických a historických populací) a oblast sociokulturní antropologie. V rámci těchto sfér se podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů týkajících se studia člověka od paleolitu po novověk. Pracovníci katedry se zaměřují jednak na vývoj nových antropologických metod (od paleoantropologie, archeologie, evoluční antropologie až po forenzní antropologii a kriminalistiku), na studium biologie a kultury lidských populací a na oblast experimentální antropologie.

Profil absolventa oboru

Absolventi naleznou uplatnění na vysokých školách, vědeckých ústavech, v muzeích a v dalších institucích našich i zahraničních, jejichž zaměření souvisí s biologickou či sociokulturní antropologií, ve státní správě, sociální sféře a v médiích.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Studium navazuje na bakalářské a magisterské studium antropologie na Katedře antropologie PřF MU, které je realizováno ve spolupráci s Anatomickým ústavem, Ústavem histologie a embryologie a Fyziologickým ústavem Lékařské fakulty MU, s Filozofickou fakultou a Fakultou sociálních studií MU, s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Je určeno absolventům antropologie a ostatních biologických oborů, dále pak absolventům archeologie, etnologie, religionistiky, sociologie a medicíny po vykonání předepsaných doplňujících zkoušek. Uchazeč o postgraduální studium spolu se svým potenciálním školitelem navrhnou téma disertační práce, na jehož základě uchazeč podá přihlášku k postgraduálnímu studiu na formuláři a v termínu předepsaném PřF MU. Přijímací pohovor vykoná uchazeč před přijímací komisí složenou z členů oborové rady a za přítomnosti školitele. Přijímací pohovor se může týkat všech oblastí biologické a sociokulturní antropologie v rozsahu přednášeném v magisterských kurzech oboru antropologie na PřF MU. Uchazeč seznámí komisi s tématem své disertační práce, nastíní představu jejího řešení a svůj návrh obhájí. Součástí přijímacího pohovoru je zkouška z jazyka anglického (případně z jiného světového jazyka).

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

Individuální studijní plán

V průběhu doktorandského studia (minimálně tříletého) postgraduant zapisuje a vykonává zkoušky z předmětů, které rozšiřují jeho znalosti v oboru a jsou nadstavbou magisterského studia (A). Jedná se o kurzy vypsané pro všechny postgraduální studenty v rámci oboru biologie.
Dále prohlubuje znalosti ve specializovaných partiích oboru v návaznosti na téma disertační práce (B). Mohou to být kurzy magisterského studia antropologie, které zatím neabsolvoval, i jiných příbuzných oborů.
Účastní se odborných seminářů (C).
Pomáhá při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu (vede cvičení, semináře apod.) (D).

Studijní plán je individuální a je stanoven školitelem s ohledem na téma disertační práce. Postgraduant průběžně pracuje pod vedením školitele na své disertační práci. Školitel garantuje vědeckou hodnotu této práce. Plnění studijních povinností je kontrolováno vždy po ukončení školního roku. Postgraduant po konzultaci se svým školitelem publikuje dílčí výsledky své práce v našich i zahraničních mezinárodních recenzovaných časopisech a aktivně se účastní konferencí a sympozií.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Po splnění všech studijních povinností vykoná doktorand rigorózní zkoušku. Rigorózní zkoušku vykoná před komisí složenou z členů oborové rady, případně dalších přizvaných odborníků.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Po třech letech od započetí studia doktorand předloží disertační práci. Prezentace výsledků disertační práce formou publikací nebo odborných sdělení na konferencích je podmínkou obhajoby práce.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

Individuální studijní plán

V průběhu doktorandského studia (minimálně tříletého) postgraduant zapisuje a vykonává zkoušky z předmětů, které rozšiřují jeho znalosti v oboru a jsou nadstavbou magisterského studia (A). Jedná se o kurzy vypsané pro všechny postgraduální studenty v rámci oboru biologie.
Dále prohlubuje znalosti ve specializovaných partiích oboru, v návaznosti na téma dizertační práce (B). Mohou to být kurzy magisterského studia antropologie, které zatím neabsolvoval, i jiných příbuzných oborů.
Účastní se odborných seminářů (C).
Pomáhá při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu (vede cvičení, semináře apod.) (D).

Studijní plán je individuální a je stanoven školitelem s ohledem na téma disertační práce. Postgraduant průběžně pracuje pod vedením školitele na své disertační práci. Školitel garantuje vědeckou hodnotu této práce. Plnění studijních povinností je kontrolováno vždy po ukončení školního roku. Postgraduant po konzultaci se svým školitelem publikuje dílčí výsledky své práce v našich i zahraničních mezinárodních recenzovaných časopisech a aktivně se účastní konferencí a sympozií.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 793442 od 2.8.2011