Doktorské studium

Studijní obor Bio-omika

Stručná charakteristika oboru

Obor Bio-omika je významným nástrojem systémové biologie, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů z hlediska fungování těchto systémů. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat prostřednictví bioinformatiky. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet výzkumné dovednosti i sociálně-manažerské kompetence prostřednictví kompozice studia a výběru přednášek, volených podle zaměření studenta. Ve srovnání s tradičním studiem biologie je studium zaměřeno metodicky a bioanalyticky především na oblasti bioanalytické instrumentace, cytogenomiky, funkční genomiky, proteomiky, metabolomiky, vývojové a produkční biologie (tzv. omické přístupy).

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci. Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Při tom by se studenti měli aktivně využívat aktuálně dostupných informačních zdrojů (fondy MU, Moravské zemské knihovny, meziknihovních služeb apod.). Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností na odborných fórech, příprava plakátového sdělení i vědeckého článku). Důraz je kladen na zdokonalení schopností komunikovat, plánovat a vést.

Profil absolventa oboru

Absolvent nabude obecného povědomí o všech aspektech funkční a vývojové biologie a hlubších teoretických znalostí z jejího aktuálního rozvoje. Získá zkušenosti se samostatným plánováním výzkumné činnosti v kompetitivním prostředí, s metodologicky relevantním hodnocením získaných výsledků a vyvozováním argumentačně podložených závěrů ze svých poznatků. Zvládne celou škálu laboratorních metod, stejně jako technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Naučí se využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky hodnotných prezentací. Zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v psané i mluvené podobě. Studium je směrováno k dosažení maximální adaptability pro řešení nejrůznějších koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolventi mohou pokračovat v akademické i výzkumné kariéře na předních světových institucích či soukromých firmách.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu Bio-omiky jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia se znalostmi v oborech biologie, biochemie, molekulární biologie, biofyzika a příbuzných. Předpokládá se při tom, že vybrané téma bude odpovídat odborným znalostem uchazeče. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Součástí přijímacího řízení je i ověření motivace a zaujetí pro vědu, společně s hodnocení uchazečových vědeckých návyků a uvědoměním si základních pravidel vědecké etiky. K přijetí se požaduje velmi dobrá schopnost komunikace v anglickém jazyce v oblasti práce s textem (překládání textu z češtiny do angličtiny a opačně, příprava rešerší a kritická analýza odborných anglicky psaných textů), a zejména v oblasti mluvené tj. schopnost interview s potenciálními školiteli na vědecká témata.

Požadavky jsou podrobně uvedeny zde .

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. První kolo je založeno na posouzení dodaných materiálů. Uchazeči jsou poté přizváni k přijímacímu pohovoru se členy komise.

Kritéria hodnocení
Znalosti v oblasti věd o živé přírodě jsou hodnoceny ziskem max. 40 bodů, komunikace v anglickém jazyce max. 30 bodů, dodané materiály a celkový dojem max. 30 bodů. Pro přijetí musí úspěšný uchazeč získat minimálně 85 bodů ze 100.
Maximální počet přijímaných studentů: 30.

Povinné náležitosti přihlášky:
- E-přihláška
- Přílohy:
1. Strukturovaný životopis (předepsaný formulář)
2. Motivační dopis (předepsaný formulář)
3. Vyjádření potenciálního školitele (předepsaný formulář)
4. Kopie diplomů (BSc., MSc.) a dodatků k diplomu (transcript of records) v anglickém nebo českém jazyce
5. Reference (předepsaný formulář)
6. Nepovinná příloha: Certifikát dokládající jazykové kompetence (anglický jazyk)
- Dva doporučující dopisy (předepsaný formulář k předání 2 osobám, které poskytnou doporučení přímo na
- Uhrazený poplatek za přijímací řízení

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

K zdárnému absolvování studia je student povinen plnit předem dohodnutý individuální plán studia a v pravidelných ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. K ukončení studia musí student publikovat výsledky disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise, přičemž doktorand je hlavním autorem alespoň u jedné ze tří předpokládaných vědeckých publikací. Za relevantní jsou považovány pouze ty publikace, jejichž Impact Factor je vyšší než medián časopisů daného oboru.

Informace o individuálním studijním plánu

Roční individuální studijní plány tvoří doktorand ve spolupráci se svým školitelem. Při vytváření studijního plánu a při jeho plnění je třeba dodržet následující pravidla:

a) V rámci každého roku je třeba absolvovat přednášku C7777 Zacházení s chemickými látkami (bez kreditového hodnocení).
b) V každém semestru studenti povinně absolvují Oborový seminář S5005 (4 kr., ukončeno zápočtem) a čtyřikrát (ve všech semestrech 1. a 2. roku studia) také Páteční CEITEC PhD seminář S5010 (2 kr., ukončeno zápočtem)
c) Doktorandi absolvují opakovaně (4x za studium) Výpomoc při výuce S5009 (1-10 kr. ukončeno zápočtem), kde asistují pověřeným vyučujícím při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských oborech.
d) Doktorandi si během svého studia musí zapsat a splnit předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou (2 - 10 kr. zakončeno kolokviem), kde prokáží svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.
e) Doktorandi si zapisují předmět S5007 Příprava disertační práce (ukončeno zápočtem, 5-30 kreditů, zápis opakovaně, celkem je třeba získat 160 kreditů) a předmět S5008 Vědecká publikace (ukončeno zápočtem, 2-10 kreditů, možno zapsat pouze jednou).
f) Doktorandi během prvních tří let studia musí absolvovat minimálně 3 předměty na prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí, tzv. soft skills předměty, mezi které patří S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4002 právo, etika a filozofie vědy, S4003 Vedení vědecké kariery, S4004 Financování výzkumu – trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – přednáška, S5040 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – praktický kurz a C2110 Operační systém UNIX a základy programování.
g) Doktorandi během prvních dvou let studia absolvují alespoň 4 předměty zaměřené na prohlubující znalosti ve vztahu k tématu disertační práce.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 824767 od 2.8.2011