Doktorské studium

Studijní obor Biofyzika

Stručná charakteristika oboru

Obor Biofyzika je v rámci DSP na Přírodovědecké fakultě MU soustředěn na dvě základní témata tohoto hraničního oboru, jako jsou fyzikální zákonitosti významné pro základní biologické děje a působení fyzikálních faktorů na organismy a jejich složky. Zvláštní pozornost je věnována studiu konformace a fyzikálně-chemických vlastností biopolymerů, jejich vzájemných interakcí, interakcím s dalšími nízkomolekulárními biologickými látkami (zejména s kancerostatiky) a vlastnostem biomakromolekul ve fázových rozhraních. Obor je také zaměřen na studium působení fyzikálních činitelů vnějšího prostředí (ultrazvuku, hydrodynamických sil, elektrického, magnetického a elektromagnetického pole, vf plasmatu, UV a ionisujícího záření) na biologické objekty. K využívaným metodám patří zejména: spektroskopie (cirkulární a lineární dichroismus, fluorescence, NMR a Ramanův rozptyl), kalorimetrie, elektrochemické metody (impedanční spektroskopie, voltametrie, pulsní polarografie), elektroforesa, metody radiační biofyziky a výpočetní chemie (počítačové modelování struktur biologicky významných molekul), cytometrie s vysokým rozlišením.

Obor Biofyzika má na Přírodovědecké fakultě MU jak v magisterském, tak i doktorském studiu více jak třicetiletou tradici, přičemž klíčovou roli v tomto studiu hrála vždy úzká spolupráce fakulty s Biofyzikálním ústavem AV ČR v Brně. V r. 1991 získala Přírodovědecká fakulta MU akreditaci pro magisterské a postgraduální studium biofyziky.

Profil absolventa oboru

Absolvent DSP Biofyzika má znalosti o fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastnostech biologicky významných molekul, jejich komplexech a interakcích s fyzikálními a chemickými činiteli vnějšího prostředí. Znalosti má rovněž o fyzikálních aspektech molekulárních mechanismů uplatňujících se při základních biologických dějích, jako jsou například přenos genetické informace, buněčný cyklus, fotosynthesa. Také díky znalostem z řady oborů úzce souvisejících nebo hraničících s oborem biofyzika (fyzika, matematika, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie) nachází široké uplatnění jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu orientovaném na problémy ekologie, zemědělství, zdravotnictví a potravinářství.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

  1. Uchazeč o DSP si před přijímacím pohovorem vybere vhodné téma disertační práce a příslušného školitele z nabídky schválené oborovou komisí.
  2. K přijímacímu pohovoru se dostaví uchazeč spolu se školitelem nebo jím pověřeným zástupcem. Během pohovoru musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, fyzikální chemie, biofyziky, biochemie, molekulární biologie a angličtiny.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Školitel nese hlavní zodpovědnost za průběh a vedení studenta v DSP. Určuje (v souladu s obecnými pravidly DSP) rozsah odborné teoretické přípravy a dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Poskytuje písemně, alespoň jednou ročně, zprávu o průběhu školení a práce doktoranda. Oborová rada vyžaduje povinnou účast doktorandů na seminářích pořádaných oborovou radou.

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Doktorand musí před obhajobou disertační práce složit odbornou doktorskou zkoušku. K této zkoušce obdrží doktorand předem seznam okruhů otázek. Interní účastníci DSP musí tuto zkoušku složit před ukončením třetího roku studia, externí (v kombinovaném studiu) musí složit doktorskou zkoušku nejpozději do konce pátého roku studia.

požadavky na doktorskou disertační práci

Základem disertační práce musí být výsledky, které byly publikovány (nebo byly přijaty k publikaci) v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech. Uchazeč musí být prvním autorem alespoň jedné publikace v časopise s "impakt" faktorem 1.0 nebo vyšším.

Okruhy témat disertačních prací

  • Konformační vlastnosti nukleových kyselin.
  • Studium struktury a dynamiky DNA pomocí počítačových simulací.
  • Studium interakcí biopolymerů a jejich monomerních složek na fázových rozhraních a v roztoku pomocí biofyzikálních metod.
  • Biofyzikální analýza mechanismu protinádorového působení nových léčiv proti rakovině.
  • Funkce karotenoidů při vývinu a stresu fotosyntetického aparátu.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

Školitel nese hlavní zodpovědnost za průběh a vedení studenta v DSP. Určuje (v souladu s obecnými pravidly DSP) rozsah odborné teoretické přípravy a dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Poskytuje písemně, alespoň jednou ročně, zprávu o průběhu školení a práce doktoranda. Oborová rada vyžaduje povinnou účast doktorandů na seminářích pořádaných oborovou radou.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 827136 od 2.8.2011