Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Stručná charakteristika oboru

Obor Botanika doktorského studijního programu Biologie je zaměřen na studium taxonomie, biosystematiky, ekologie, paleoekologie a biodiverzity rostlin na úrovni druhové, populační, společenstev a krajiny. Tématicky zahrnuje všechny systematické skupiny nižších i vyšších rostlin, houby a sinice a také studium interakcí rostlin a živočichů. Ve směru taxonomicko-biosystematickém je kladen hlavní důraz na propojení moderních biosystematických metod včetně genetických analýz a multivariantní statistiky s tradičními metodami taxonomického výzkumu. Ve směru ekologickém jsou preferovanými tématy zejména studie diverzity vegetace a flóry v měřítku krajiny a na velkých prostorových škálách a studie dynamiky vegetace ve vztahu k abiotickým, biotickým i antropickým faktorům. Při tom je využíváno moderních statistických metod a počítačových modelů.

Profil absolventa oboru

Absolvent oboru Botanika ovládá základní pracovní metody rostlinné taxonomie, biosystematiky, ekologie nebo paleoekologie. Orientuje se v současných diskuzích v těchto oborech, případně oborech navazujících. Je schopen samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit. O svých výsledcích je schopen referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a také formou referátů nebo posterů na mezinárodních nebo národních odborných fórech. Uplatní se zejména v akademických nebo rezortních výzkumných ústavech, vysokých školách přírodovědeckého, pedagogického, zemědělského, lesnického nebo farmaceutického zaměření, ve státních institucích ochrany přírody a krajiny, v přírodovědeckých odděleních muzeí a v soukromých firmách nebo nevládních organizacích zaměřených na problematiku ochrany přírody a životního prostředí, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč musí prokázat orientaci v širším oboru botaniky a ekologie odpovídající rozsahu znalostí nejlepších absolventů magisterského oboru Botanika v rámci programu Ekologická a evoluční biologie. Předchozí absolvování tohoto oboru však není podmínkou. Dále musí uchazeč předložit stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém vymezí studované téma, definuje konkrétní problémy, stručně shrne dosavadní znalosti, navrhne metodické přístupy řešení, časový plán řešení a představu o finančním zabezpečení výzkumu. Uchazeč musí být schopen odborné diskuse k vybranému tématu disertační práce. Kromě odborných znalostí musí prokázat schopnost plynné aktivní odborné konverzace v angličtině a schopnost čtení a porozumění anglickému odbornému textu. Tyto schopnosti uchazeče jsou prověřovány v přijímacím pohovoru před oborovou komisí.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

  • Kurzy širšího základu společné s dalšími obory doktorského studijního programu Biologie, zaměřené především na obecné metodologické aspekty. Rozsah 2 hodiny týdně po dobu 2 semestrů.
  • Ve vazbě k tématu disertační práce a na doporučení školitele zapisuje doktorand kurzy přednášené na Ústavu botaniky a zoologie i jiných ústavech PřF MU, blokové doktorandské kurzy nabízené v rámci výměny doktorandských kurzů na biologických pracovištích PřF UK v Praze, PřF JčU v Českých Budějovicích nebo PřF UP v Olomouci, kurzy přednášené na Lesnické a dřevařské nebo Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, případně i jiné kurzy. Zvláštním typem kurzů vhodných pro doktorandy jsou Vybrané problémy z ekologie, které probíhají na Ústavu botaniky a zoologie každý semestr a přednášejí v nich o svém vědeckém výzkumu přední zvaní externí odborníci. Rozsah: 2 hod. týdně po dobu 6 semestrů.
  • Všichni doktorandi navštěvují Botanický seminář (2 hod. týdně po dobu 6 semestrů) a podle odborného zaměření také buď Biosystematický seminář nebo Geobotanický seminář (2 hod. týdně po dobu 6 semestrů). Kromě toho navštěvují doktorandi Plant Ecology Lab Meeting (v angličtině, 2 hod. týdně po dobu 6 semestrů).
  • Doktorandi pomáhají při zajišťování pregraduální výuky na Ústavu botaniky a zoologie. Rozsah: 2 hod. týdně po dobu 6 semestrů.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška zahrnuje předměty stanovené oborovou komisí, tj. systém a evoluci rostlin, ekologii rostlin, regionální botaniku a metody botaniky. Rozsah těchto předmětů je stanoven vysokoškolskými kurzy přednášenými na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Zkouška dále zahrnuje předměty speciální, dané zaměřením disertační práce. Smyslem zkoušky není prokázání encyklopedických znalostí doktoranda, ale spíše prokázat dobrou orientaci v současném dění v oboru a schopnost tvůrčím způsobem uplatňovat znalosti botaniky a ekologie k řešení konkrétních problémů.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Doktorská disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumu dosažené doktorandem. Je psána v angličtině nebo češtině, případně slovenštině. Může mít formu souboru publikovaných nebo k publikaci připravených článků, nebo formu jediné rozsáhlejší rukopisné práce. První forma je oborovou komisí doporučována a preferována. Disertační práce ve formě souboru článků musí obsahovat úvod, který dílčí články zasadí do společného kontextu, podá základní nástin problematiky, vymezí hlavní cíle disertační práce a souhrnně zhodnotí její výsledky v kontextu současného poznání. Taková práce může výjimečně a po dohodě s předsedou oborové komise zahrnovat ojediněle i články psané v jiných světových jazycích než v angličtině. Práce ve formě rukopisu je členěna na úvod, metodiku, výsledky, diskusi, závěr, seznam literatury a přílohy. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). Nezbytnou minimální podmínkou pro přijetí disertační práce je, aby alespoň část z jejích významnějších výsledků byla publikována nebo přijata k publikaci ve formě alespoň dvou anglicky psaných článků v mezinárodně uznávaném botanickém nebo ekologickém časopise zařazeném do databáze Thomson - Web of Science. Alespoň u jednoho z těchto dvou článků musí být doktorand prvním autorem. Standardem však jsou tři až čtyři články nebo rukopisy článků. Další nutnou podmínkou je, aby doktorand před přijetím disertační práce k obhajobě referoval o části výsledků v práci obsažených v některém světovém jazyce na mezinárodně uznávaném odborném fóru. Autoreferát není vyžadován.
 
Vybrané okruhy témat disertačních prací:
  • Biosystematická studie vybrané taxonomické skupiny rostlin  
  • Variabilita velikosti genomu rostlin, její příčiny a důsledky  
  • Diverzita vegetace a flóry v krajinném a geografickém měřítku v závislosti na abiotických a antropických faktorech  
  • Ekologie a paleoekologie rašelinišť
  • Vývoj a testování nových metod analýzy a klasifikace vegetace  
Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

viz informace výše "Studijní povinnosti a podmínky pro ukončení studia"

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809685 od 2.8.2011