Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na studium chování a působení cizorodých chemických látek (a dalších stresorů), které člověk uvolňuje do prostředí, na živé organismy v ekosystémech (a to jak na člověka, tak především na nehumánní druhy). Ekotoxikologie reprezentuje systematické a komplexní studium vlivu xenobiotik a dalších toxinů na všech úrovních živé hmoty (poznání mechanismů toxicity na biochemické a buněčné úrovni, orgánová a organismální toxicita, ekotoxikologické působení na úrovni populací a společenstev v ekosystémech).
 
Studium je zaměřeno na ucelené poznání vztahů mezi 1. charakteristikami prostředí (tj. role biodostupnosti, (bio)transformací apod.), 2. hladinami cizorodých látek a stresorů v prostředí a 3. jejich biologickými účinky (akutní a chronické, včetně genotoxických).
 
Studován je vliv environmentálních stresorů na zástupce všech hlavních funkčních skupin organismů (tj. producentů, konzumentů, destruentů) v akvatických i terestrických ekosystémech. Pozornost je věnována také aplikaci a vývoji informatických nástrojů a matematickému modelování klíčových procesů.
Kromě vlastních experimentálních výsledků jsou k dosažení daných cílů využívány i hlubší poznatky z biologie, ekologie, chemie životního prostředí, biostatistiky a dalších. Významným cílem ekotoxikologie je také získané poznatky přenést do praxe pro exaktní popis možných zdravotních a ekologických rizik a racionální ochranu ekosystémů.
 

Profil absolventa oboru

Absolventi ekotoxikologie se uplatní ve výzkumné oblasti zaměřené na znečištění prostředí a jeho vlivy na organismy, ale také v praktických oblastech kontroly kvality jednotlivých složek prostředí včetně ochrany přírody, v laboratořích průmyslových podniků i ve společnostech věnujících se ochraně a technologii prostředí, včetně bioremediací.
 
Cílem studia je připravit absolventy s hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblastech experimentální laboratorní i terénní ekotoxikologie, v oblastech chemie životního prostředí, analýzy ekologických rizik a hodnocení dopadů na prostředí včetně využití GIS. Nedílnou součástí programu je rozšiřování znalostí z moderních hraničních oborů, jako jsou molekulární toxikologie, populační ekotoxikologie, ekosystémová informatika a modelování. Absolventi jsou vybaveni také rozsáhlými praktickými znalostmi národních i mezinárodních standardů v oblasti managementu chemických látek a ochrany před jejich škodlivými účinky na člověka i ekosystémy.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč prokazuje dobrou orientaci v biologii a v problematice ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Výhodou (nikoliv však podmínkou) je předchozí studium magisterského oboru Obecná biologie, specializace Ekotoxikologie. Uchazečům je doporučeno před podáním přihlášky ke studiu kontaktovat předsedu oborové komise nebo kteréhokoliv ze školitelů disertačních prací. Uchazeč předkládá stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém vymezí téma, definuje problémy a stručně navrhne metodické přístupy k řešení. Uchazeč musí prokázat schopnost diskuse k vybranému tématu disertační práce. Nutným předpokladem k doktorskému studiu je dobrá schopnost odborné konverzace v angličtině a schopnost čtení a porozumění anglickému odbornému textu. Odborné schopnosti uchazeče jsou prověřovány v přijímacím pohovoru.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studium oboru Ekotoxikologie vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, kde jsou stanoveny podmínky ukončení studia. Mezi základní povinnosti studentů patří intenzivní rozvoj vlastního experimentálního výzkumného doktorského projektu. Předpokládá se tvůrčí činnost v úzké konzultaci se školitelem a v návaznosti na rámcové projekty řešené na pracovišti. Vedle aktivní práce na disertačním projektu studenti rozvíjejí své zkušenosti studiem rozšiřujících předmětů a kurzů z nabídky doporučeného individuálního plánu nebo dalších kurzů schválených po konzultaci se školitelem oborovou radou. Podmínkou studia je aktivní účast na vědeckých konferencích a prezentace výsledků v anglickém jazyce. Disertační práce musí být založena na vlastních výsledcích a publikacích v impaktovaných zahraničních časopisech.

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený studijní plán v doktorském programu Biologie, obor Ekotoxikologie vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, zejména Čl. 28, Zvláštní ustanovení o průběhu studia. Každý student se zejména řídí svým individuálním plánem schváleným oborovou radou, který byl vytvořen po konzultaci se školitelem. Detailní rozpis je v akreditovaných materiálech studia oboru.

Doporučený studijní plán ukazuje vhodné rozvržení požadavků a povinností: Během studia pracuje student zejména na disertační práci (XD100), jejíž kreditová hodnota během studia narůstá, čemuž odpovídá i zvyšující se čas věnovaný řešení disertační práce. Celková kreditová hodnota disertační práce během studia by měla být od jedné poloviny do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia.

V prvním ročníku studia student po prostudování literatury (XD101) sepíše v češtině (nebo angličtině) rešerši (XD104) týkající se zadaného tématu disertační práce.

V průběhu studia je nutno prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině v podobě ukončení příslušných kurzů nebo prezentacemi na mezinárodních konferencích (tj. XD106).

Během studia student povinně alespoň jednou získá zápočet za přípravu cizojazyčné publikace pro časopis (tj. předmět XD105) 

V 1. - 3. ročníku navštěvují studenti povinně specializovaný oborový seminář Pokročilý ekotoxikologický seminář (ED101) a pomáhají s výukou v bakalářských a magisterských studijních programech (XD102).

Kromě požadovaných předmětů si student po domluvě se školitelem vybere z nabídky doporučených předmětů či z dalších předmětů fakulty. Je doporučeno rozšiřující kurzy absolvovat během 1.-4. semestru studia po dohodě se školitelem tak, aby bylo dosaženo potřebného počtu kreditů.

Doporučená alternativa v kterémkoli semestru je Zahraniční stáž (XD103). 

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 827102 od 2.8.2011