Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Stručná charakteristika oboru

Fyzika pevných látek je jednou z velmi rychle se vyvíjejících oblastí současné fyziky, jednak díky bohatství pozorovaných a předpovídaných faktů fundamentální důležitosti, také však pro svoje praktické aplikace, zejména v informačních technologiích. Příklady zlomů ve vývoji fyziky kondenzovaných látek v posledním půlstoletí jsou objevy tranzistoru, polovodičového laseru, kvantového Hallova jevu, vysokoteplotní supravodivosti apod. Téměř vždy jsou výsledky základního výzkumu rychle následovány aplikacemi, velmi často jsou naopak fundamentální výzkumy stimulovány zájmem aplikačních laboratoří. V akreditovaném studijním oboru dostávají studenti příležitost k výzkumu ve vybraných oborech fyziky pevných látek, pro které je na školicím pracovišti k dispozici patřičné zázemí, jak personální, tak v laboratorním vybavení a v neposlední řadě i v kontaktech s renomovanými pracovišti doma i v zahraničí. Preferovaná zaměření se s časem vyvíjí; trvalým základem jsou, vzhledem k tradici pracoviště, strukturní a optické vlastnosti pevných látek.

Profil absolventa oboru

Absolvent prokázal schopnost samostatné vědecké práce ve fyzice kondenzovaných látek. Je schopen formulovat problémy v modelových představách a získávat a interpretovat experimentální data v co možná nejširším oboru metodik. Je schopen zvládat i problematiku mimo svoji specializaci, Charakteristické je porozumění podstatě dějů ve fyzikálních systémech. Konkrétní specializace tématu disertace vede k hlubokým znalostem metodiky v oblastech, jako jsou rentgenový rozptyl, optická spektroskopie, Ramanův rozptyl apod.; materiálové systémy zahrnují například objemové polovodiče, tenkovrstevné systémy, nízkorozměrné polovodičové struktury, supravodiče a magnetika, polymery apod. Absolvent se uplatní na vyskokoškolských pracovištích jako učitel i badatel, v dalších akademických pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, případně ve výrobních podnicích, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením. Může pracovat také v jiných oborech, než jsou čistě fyzikální, jako např. v biofyzice nebo chemii.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

 • Zájem o vědeckou práci ve fyzice a schopnost fyzikálního myšlení.
 • Všeobecné znalosti fyziky v rozsahu standardního magisterského stupně fyziky nebo příbuzného oboru.
 • Schopnost studia odborných fyzikálních textů v anglickém jazyce. Schopnost písemné a ústní komunikace na odborná témata v angličtině, případně v dalších světových jazycích.
 • Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

  individuální studijní plán

  • Absolvování předepsaných kursů z nabídky PřF MU nebo dalších vědeckých institucí.
  • Vlastní pedagogická činnost na PřF MU, obvykle vedení praktické výuky a cvičení.
  • Detailní orientace v oblasti tématu disertace, znalost základní světové literatury v tomto oboru.
  • Dosažení původních vědeckých výsledků a jejich publikace.

  obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

  • Všeobecný přehled ve fyzice pevných látek.
  • Podrobné znalosti v oblastech:
   • struktury krystalů a nekrystalických pevných látek
   • elektronových a vibračních stavů kondenzovaných látek
   • rentgenových a optických metodik

  požadavky na doktorskou disertační práci

  • Obsahuje obvykle ucelený přehled o stavu problematiky.
  • Musí obsahovat vlastní výsledky, srozumitelně a dostatečně podrobně prezentované.
  • Zřetelně musí být oddělen vlastní přínos.
  • Obvykle by také měl být posouzen výhled dalších možností studia v dané oblasti.

  Témata disertačních prací: 5 příkladů z poslední doby:

  • Laterálně strukturované polvodičové multivrstvy.
  • Studium strukturních defektů v monokrystalech Si a v epitaxních vrstvách na Si.
  • Optická spektroskopie nízkodimenzionálních struktur.
  • Optická diagnostika poruch v mříži Si a slitin SiGe.
  • Optické vlastnosti vysokoteplotních supravodičů.

  Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

  Informace o individuálním studijním plánu

  individuální studijní plán

  • Absolvování předepsaných kursů z nabídky PřF MU nebo dalších vědeckých institucí.
  • Vlastní pedagogická činnost na PřF MU, obvykle vedení praktické výuky a cvičení.
  • Detailní orientace v oblasti tématu disertace, znalost základní světové literatury v tomto oboru.
  • Dosažení původních vědeckých výsledků a jejich publikace.

  Seznam členů oborové komise

  Seznam školitelů

  Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Seznam aktuálních témat doktorských prací

  Odkaz na vlastní stránky oboru


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 827180 od 2.8.2011