Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na experimentální a teoretický výzkum v oblasti neizotermického plazmatu buzeného za sníženého i atmosférického tlaku. Ve většině případů se pak jedná o plazma vysokofrekvenční a mikrovlnné. Jednou z částí výzkumu je zaměření na rozvíjení diagnostických metod plazmatu elektrických výbojů metodami spektrálními, mikrovlnnými, korpuskulárními i sondovými. Studium elementárních procesů v plazmatu probíhajících je kromě shora uvedených metod doplněno metodami radiospektroskopickými (EPR) přímo v plynné fázi. Podstatná část experimentálního výzkumu je zaměřena na plazmochemické reakce, které lze v současné době aplikovat v celé řadě průmyslových technologií. Jedná se zejména o plazmochemickou přípravu tenkých vrstev plazmových polymerů, tvrdých a supertvrdých vrstev diamantového typu a nanokompozitních vrstev. Dalším objektem plazmochemického výzkumu a vývoje je povrchové opracování pevných substrátů (nejčastěji polymerních materiálů) v nízkoteplotním neizotermickém plazmatu za účelem žádané změny jejich vlastností (adhesivita, hydrofilita, hydrofóbnost, semipermeabilita vzhledem k různým plynům a kapalinám). Jsou rovněž rozvíjeny nové plazmochemické metody restaurace a konzervace archeologických nálezů a muzejních předmětů. Část experimentálních prací je zaměřena i na nové plazmochemické metody rozkladu a likvidace ekologicky závadných látek a na nové ekonomicky výhodné způsoby generace ozónu.

Profil absolventa oboru

Absolvent má poměrně univerzální vzdělání zejména v oblasti diagnostických metod plazmatu a povrchů pevných látek. Poměrně snadno se může adaptovat i v jiných vědních disciplínách, jako je astrofyzika, elektrotechnologie, mikrovlnná technika, fyzika ionosféry, mikroelektronika a ve speciálních chemických technologiích. Vzhledem k povaze studia je schopen porozumět i hardwarové stránce výpočetní techniky, řízení technologických procesů počítačem apod.. Absolvent je schopen základního počítačového modelování elementárních a chemických procesů v plazmatu. Absolventi nalézají uplatnění jako pedagogičtí a vědečtí pracovníci na fakultách vysokých škol s přírodovědným a technickým zaměřením. Jsou velmi ochotně přijímáni jako vědečtí pracovníci výzkumných ústavů AV ČR a výzkumných ústavů rezortních. Uplatňují se jako vývojoví pracovníci v mikroelektronice (plazmochemické leptání a depozice vrstev, monitorování procesů), práškové metalurgii, kvantové elektronice (plynové lasery a laserové interferometry), materiálovém inženýrství a chemickém průmyslu. Část absolventů se uplatňuje i v řídicích funkcích na centrálních úřadech, ministerstvech a managementu významných podniků a institucí.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Absolvování magisterského nebo inženýrského studia příslušného zaměření. Základní znalosti jevů v ionizovaných plynech a znalosti kinetiky plazmatu. Dobrá orientace v základech atomové fyziky, kvantové mechaniky, kvantové elektroniky a mikrovlnné elektroniky. U některých experimentálních plazmochemických témat musí být vyloučena alergie na stanovené látky, se kterými bude v obecně nezávadných koncentracích přicházet do styku. Schopnost aktivní komunikace v jazyce anglickém, resp. dalším světovém jazyce.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

K povinnostem studenta patří:

  • získání alespoň 240-ti kreditů (viz následující tabulky)
  • aktivní účast na seminářích ÚFE, každoroční přednes referátu o dosažených výsledcích
  • pomoc při výuce v každém semestru
  • předložení disertační práce
  • publikace článku v odborném časopise
  • referát na sympóziu v cizím jazyce (angličtina)

Povinné předměty (210 kreditů):

kód název kredity semestr kred./sem.
FB310, FC310 Příprava disertační práce 140 1 - 8 10 - 20
F6710 Seminář ÚFE 16 1 - 8 2
FB151, FC152 Studium literatury 16 1, 4 - 6 4
FC154 Studium odborné literatury 1 4 2 4
FB153 Studium odborné literatury 2 4 3 4
FB300, FC300 Pomoc při výuce 16 2 - 5 4
FB330, FC330 Jazyková kompetence 6 6 6
FB320, FC320 Příprava publikace 8 5 - 6

4

Volitelné (a povinně volitelné) předměty (alespoň 30 kreditů):

kód název kredity
Podzimní semestr:
FB010 Elementární srážkové procesy v plazmatu 2 3+1
FB100 Plazmochemické procesy 2
FB240 Fyzika plazmatu 3 2+1
FB041 Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů 1
FB051 Seminář diagnostiky a modelování plazmatu 1
F7900 Studentský seminář 1
Jarní semestr:
FC250 Nano- a mikrotechnologie 3+1
FC042 Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů 1
FC052 Seminář diagnostiky a modelování plazmatu 1
F7900 Studentský seminář 1

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený studijní plán

1. rok – podzim:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FB151Studium literatury4školitel
FB310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
Povinně volitelné předměty:
FB010Elementární srážkové procesy v plazmatu 23+12/1 Trunec
FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FB051Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
FB100Plasma chemical processes22/0Černák
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

1. rok – jaro:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FC154Studium odborné literatury 14Trunec
FC310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
FC300Pomoc při výuce4Trunec
Povinně volitelné předměty:
FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
FC250Nano- a mikrotechnologie3+12/1Černák, Zajíčková
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

2. rok – podzim:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FB153Studium odborné literatury 24Trunec
FB310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
FB300Pomoc při výuce4Trunec
Povinně volitelné předměty:
FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FB051Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
Volitelné předměty:
FB240Fyzika plazmatu 32+12/0Janča, Černák, Trunec
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

2. rok – jaro:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FC152Studium literatury4školitel
FC310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
FC300Pomoc při výuce4Trunec
Povinně volitelné předměty:
FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
FC020Numerické metody ve fyzice plazmatu3+12/1Trunec
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

3. rok – podzim:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FB151Studium literatury4školitel
FB310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
FB320Příprava publikace4školitel
FB300Pomoc při výuce4Trunec
Povinně volitelné předměty:
FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FB051Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

3. rok – jaro:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FC152Studium literatury4školitel
FC310Příprava disertační práce20školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
FC320Příprava publikace4školitel
FB330Jazyková kompetence6hodnotitel
Povinně volitelné předměty:
FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

4. rok – podzim:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FB310Příprava disertační práce10školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
Povinně volitelné předměty:
FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FB051Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

4. rok – jaro:

kódnázevkredityhodinyvyučující
Povinné předměty:
FC310Příprava disertační práce10školitel
F6710Seminář ÚFE20/1Janča
Povinně volitelné předměty:
FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů10/1Zajíčková
FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu10/1Brablec
Volitelné předměty:
F7900Studentský seminář10/1Kudrle

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 826778 od 2.8.2011