Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na studium problémů současné fyziologie a imunologie. Výzkum je prováděn jak na modelech celých živočišných organismů, tak na úrovni buněčné, kde jsou využívány techniky moderní molekulární fyziologie. Pracoviště zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Spektrum otázek imunitních je řešeno na širokém spektru organismů od bezobratlých přes ryby a hospodářské savce až po člověka. Pracoviště se dlouhodobě specializuje na modelovou skupinu hmyzu, kde jsou řešeny problémy neuroetologické a imunologické. Obor tedy integruje metodické přístupy molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

Profil absolventa oboru

Absolvent doktorského studia Fyziologie živočichů je všestranně připravován pro uplatnění ve výzkumných i na aplikace zaměřených pracovištích. Široké spektrum témat řešených ve spolupráci s řadou školicích pracovišť mimo fakultu dává absolventům možnost uplatnit se ať už ve špičkovém biomedicínském výzkumu nebo na přidružených klinických pracovištích humánní medicíny. Analogicky může student zvolit přípravu na práci ve veterinárně orientovaném výzkumu. Mimo humánně a veterinárně medicínské zaměření absolventi nacházejí uplatnění jako vědečtí pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV ČR, resp. v ústavech rezortních. Cílem studia oboru je připravovat české nebo i zahraniční studenty na samostatnou vědeckou práci a vybavit je znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v širokém spektru pracovišť na mezinárodní úrovni.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Základním požadavkem je absolutorium magisterského studia zahrnujícího fyziologické, biochemické nebo molekulárně biologické obory a vysoká odborná znalost těchto oborů. Uchazeč o DSP by měl ještě před podáním přihlášky ke studiu kontaktovat předsedu oborové komise nebo kteréhokoliv ze školitelů vypisujících témata prací (viz Seznam níže) a předběžně si vzájemně vyjasnit podmínky a požadavky dalšího studia a práce. Oborová komise pak určí nejméně tříčlennou přijímací komisi, která prověří odborné schopnosti uchazeče v přijímacím pohovoru. U pohovoru uchazeč podá stručný návrh projektu své disertační práce, definuje očekávané výstupy a navrhne metodický postup. V diskusi s komisí a za přítomnosti svého školitele musí prokázat, že téma disertační práce je vědecky dobře podložené a experimentálně zvládnutelné. Nutným předpokladem přijetí je prokazatelná schopnost odborné konverzace v angličtině (již absolvované stáže nebo přednášky, jazykové zkoušky) nebo schopnost čtení a porozumění anglickému odbornému textu. Dostatečné finanční zajištění vědeckého projektu uchazeče bude přijímací komisí posouzeno v rámci přijímacího pohovoru a dále v rámci obhajoby tezí práce ve 3. semestru (viz dále).

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Studium oboru Fyziologie živočichů vychází ze Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, kde jsou stanoveny podmínky kreditového systému a ukončení studia. Mezi základní povinnosti studentů patří intenzivní práce na vlastním experimentálním výzkumném doktorském projektu. Předpokládá se samostatná tvůrčí činnost v úzké spolupráci se školitelem. Vedle aktivní práce na disertačním projektu studenti rozvíjejí své zkušenosti studiem rozšiřujících předmětů a kurzů z nabídky doporučeného individuálního plánu.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška se má konat s dostatečným předstihem před obhajobou práce (ideálně 1.rok). Při zkoušce má student(ka) prokázat dobrou orientaci v oblastech zahrnujících především vědecký problém řešený v disertační práci. Doktorand(ka) během max. 20 minut představí svůj výzkumný projekt, jeho hypotézy i data, které zatím má, jejich hodnocení, závěry a návrhy dalších kroků. Tato prezentace má již předběžnou podobu budoucí obhajoby hotové disertační práce. V navazující diskusi se členy komise má student(ka) osvědčit schopnost uplatňovat své znalosti k řešení konkrétních problémů. Hodnotit se bude: 1) Celková znalost tématu včetně souvislostí a významu, 2) schopnost vysvětlit a prezentovat svou práci, 3) znalost hypotézy a způsobů řešení 4) znalost experimentálních technik, 5) schopnost správně interpretovat data, vyvozovat a diskutovat závěry.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých nebo připravených k publikaci. Disertační práce v této formě obsahuje zpravidla tři, minimálně však dva články nebo rukopisy článků autora doplněné úvodní statí o rozsahu minimálně 20 stran, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání, vymezí hlavní cíle, které si autor disertační práce vytkl a zhodnotí význam dosažených výsledků pro obor. V této úvodní stati musí doktorand prokázat svůj odborný přehled a širší orientaci v daném oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků. Doporučeným jazykem práce je angličtina, přičemž čeština případně slovenština jsou rovněž možnými alternativami. Disertační práce musí být založena na vlastních a původních vědeckých výsledcích a nezbytnou podmínkou pro její přijetí v oboru Fyziologie živočichů je, aby její nejvýznamnější výsledky byly publikovány nebo přijaty k publikaci. Za dostatečné se považuje, je-li doktorand prvním autorem práce publikované v časopise z prvních dvou kvartilů periodik příslušného zaměření (podle Journal Citation Reports). Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj konkrétní věcný podíl na každém z nich. V případech sdíleného prvoautorství budou komisí na kvalitu publikací uplatňována obecně přísnější měřítka. Ve zcela výjimečných případech, např. pokud je to účelné při přípravě mimořádně kvalitní publikace, lze od některé z podmínek upustit. V takovém případě komise posoudí písemnou žádost školitele a může doporučit mimořádné přijetí práce k obhajobě. Student zároveň s prací vždy odevzdává také autoreferát v elektronické podobě.

Informace o individuálním studijním plánu

Společně se školitelem vypracuje doktorand individuální studijní plán, který je koncipován v souladu s pravidly pro Doktorský studijní program Biologie (uvedenými např. ve Studijním katalogu). Je především na rozhodnutí školitele, které speciální přednášky a kurzy doktorandovi předepíše absolvovat a jakou formou. Doktorand se po celé studium ve stanoveném rozsahu účastní Doktorského semináře ÚEB (Bi0100 a Bi0101) a po dobu 8 semestrů semináře Life Sciences (XD010) a je mu předepsána pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu (předmět XD102). Za tuto pomoc lze považovat nejen kontaktní výuku, ale např. i vedení a oponování Bc prací, přípravu studijních materiálů apod. Ve třetím semestru studia student po předchozím prostudování literatury (XD101) prezentuje teze svého výzkumného tématu před zástupci oborové komise včetně školitele. Představí vědecký problém, cíle, hypotézy a zvolené způsoby jeho řešení, případně i primární dosažené výsledky. Komise posoudí splnění požadavků na rešeršní projekt (teze práce) (XD104), zvolený postup prací a doporučí způsob dalšího pokračování studia, případně opakování tohoto kontrolního bodu další rok. Během studia student povinně alespoň jednou získá zápočet za přípravu cizojazyčné publikace pro časopis (XD105). Doktorand má povinnost se účastnit na vědeckých konferencích a seminářích a alespoň jednou přednést přednášku v anglickém jazyce (XD106). Kromě požadovaných předmětů si student po domluvě se školitelem vybere z nabídky doporučených předmětů či z dalších předmětů domovské fakulty nebo jiných fakult, včetně zahraničních. Doporučená je v kterémkoli semestru Zahraniční stáž (XD103). Nejméně jednou ročně podává školitel písemnou zprávu o průběhu studia a práci svého doktoranda v rámci povinností stanovených individuálním studijním plánem.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 844437 od 2.8.2011