Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na výzkum a systematickou tvůrčí činnost v těchto zaměřeních: geochemie, geologie se vztahem  k hydrogeologii, ložisková geologie, mezioborové studium kvartéru, mineralogie a krystalografie, paleobotanika, petrologie, regionální a stratigrafická geologie, zoopaleontologie, geoarcheologie. Každé zaměření je garantováno nejméně jedním docentem nebo profesorem či pracovníkem s titulem DrSc. Úzce souvisí s výzkumnými aktivitami školitelů, učitelů a výzkumnými záměry Ústavu geologických věd. Často má interdisciplinární charakter, a tak navazuje či prohlubuje spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Profil absolventa oboru

Absolvent je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů. Ovládá moderní metody geologického výzkumu, průzkumu a interpretace jejich výsledků. Absolvent umí publikovat v domácích a zahraničních recenzovaných časopisech. Rovněž dokáže prezentovat výsledky svého výzkumu na národních nebo mezinárodních konferencích.

Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu, tj. např. na vysokých školách, ČGS v Brně a Praze, GÚ AV ČR v Praze, Archeologických ústavech AV ČR v Brně a Praze a Moravském zemském muzeu. Další oblastí uplatnění jsou specializované laboratoře, ochrana životního prostředí i orgány státní správy.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Podmínkou je ukončení studia v magisterském studijním programu. Uchazeč musí dále prokázat odborné a jazykové schopnosti a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího pohovoru je předložení projektu, jenž zahrnuje stav řešeného problému, cíle doktorské práce, použitou metodiku a finanční zdroje potřebné k zajištění projektu.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Předmětové bloky studia
 
A.   Blok předmětů povinných pro podání přihlášky k doktorské zkoušce:
Před podáním přihlášky k doktorské zkoušce je student povinen získat celkem minimálně 80 kreditů za předměty z tohoto bloku v předepsané skladbě, přičemž předmět GD621 Odborná publikace (*) lze zapisovat opakovaně a vícekrát a lze jím (při jeho opakovaném nebo násobném zápisu) nahrazovat podle dosaženého počtu kreditů i jiné předměty tohoto bloku s výjimkou předmětu GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci. Tento blok zahrnuje:
 
1.      Prokázání jazykových znalostí (angličtiny) jedním z následujících dvou způsobů:
a)      úspěšným ukončením dvou semestrálních předmětů zaměřených na jazykovou výuku, nebo
b)      získáním zápočtů (uděluje školitel) za:
·        přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru – předmět GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr),
·        napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník – předmět GD631 Publikace v cizím jazyku (za 5 kr) nebo předmět GD621 Odborná publikace (10 kr).
2.      Nastudování odborné literatury k tématu disertační práce, které student prokazuje získáním zápočtu za předmět GD001 Odevzdání rešerše (10 kr, zápočet uděluje školitel).
3.      Pomoc při výuce v bakalářských a magisterských programech nebo její přípravu, které student prokazuje získáním nejméně 6 zápočtů z předmětu GV001 Pomoc při výuce (5 x 6 kr, zápočty uděluje školitel).
4.      Specializované odborné semináře, za které musí student získat nejméně 5x zápočet z předmětu GB001 Geologický seminář (1 kr) a za každý semestr studia 1x zápočet z předmětu GD101 Seminář DSP (1 kr).
5.      Odborné předměty (předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu a předměty prohlubující specializované znalosti), za které musí student získat minimálně 20 kreditů.
 
(*)Za "odbornou publikaci" uznávanou oborovou radou DSP „Geologie“ se standardně považuje anglicky (event. německy, francouzsky, španělsky) psaná publikace v časopise, jenž je evidován v mezinárodních abstraktech pro daný obor (tj. všechny impaktované časopisy, dále odpovídající recenzované časopisy zahraniční a také tuzemské, z nich se jedná konkrétně o Journal of Geosciences).
  
 
B. Blok ostatních povinných předmětů:
Před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce je student povinen získat minimálně 180 kreditů a úspěšně ukončit tyto povinné předměty:
 
1.  Základní práce na disertačním tématu (kolokvia uděluje školitel)
GD511 Disertační práce 1 (15 kr)
GD521 Disertační práce 2 (15 kr)
GD531 Disertační práce 3 (15 kr)
GD541 Disertační práce 4 (15 kr)
GD551 Disertační práce 5 (20 kr)
GD561 Disertační práce 6 (20 kr)
GD571 Disertační práce 7 (20 kr)
GD581 Disertační práce 8 (20 kr)
 
V disertační práci student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém na mezinárodně uznávaném stupni kvality s použitím nových metodických postupů.
 
2. Odborná přednáška a publikace
GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci (10 kr)
GD621 Odborná publikace (10 kr)
 
C. Blok předmětů zapisovatelných po standardní době studia:
Po splnění všech předmětů bloku B.1. a získání minimálně 225 kreditů celkem za předměty bloku A. a B.1. (tj. obvykle po skončení čtyřleté standardní doby studia) si studenti mohou opakovaně zapisovat předmět GD571 Disertační práce - pokračování (29 kr, zápočty uděluje školitel).
 
D. Blok odborných předmětů:
Předměty určené výhradně pro doktorské studium zapisovatelné opakovaně:
GD211 Mikroskopování k disertační práci
GD221 Aktuální otázky z mineralogie (samostudium)
GD231 Současný stav a perspektivy paleontologie (samostudium)
GD241 Nové poznatky v krystalochemie (samostudium)
GD251 Pokroky v ložiskové geologii (samostudium)
GD261 Aktuální otázky tektoniky (samostudium)
GD271 Aktuální otázky vzniku minerálů (samostudium)
GD281 Novinky v regionální geologii (samostudium)
GD291 Nové poznatky z tafonomie (samostudium)
GD291 Nové poznatky z paleoekologie (samostudium)
 
Speciální semináře zapisovatelné opakovaně:
GB901 Pokročilý seminář z geochemie a hydrogeologie
GB911 Pokročilý seminář z tektoniky
GB921 Pokročilý seminář z petrologie
GB931 Pokročilý seminář ze sedimentární geologie
 
Ostatní předměty:
G9551 Paleobatymetrie
GB431 Zlato - přírodní zdroje a společenský význam
GB451 Aplikace katodové luminiscence v petrologii
GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů
GB481 Geochemie minerálních povrchů
GB541 Technolitologie II
GB351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra
GB361 Pokroky v modelování interakce silikát-voda
GB381 Významná rudní ložiska moravskoslezských Jeseníků a Rychlebských hor
 
Časový průběh studia
 
1. V prvním semestru si student musí zapsat předmět GD511 Disertační práce 1a další předměty podle doporučeného studijního plánu nebo jejich nahrazení (vícenásobným) zápisem  předmětu GD621 Odborná publikace.
2. V každém dalším semestru si student musí zapsat předmět GD101 Seminář DSP.
3. V každém podzimním semestru si student musí zapsat předměty G0101 Školení BOZP a PO pro geology a C7777 Zacházení s chemickými látkami.
4. V každém jarním semestru si student musí zapsat předmět GD201 Odevzdání výroční zprávy.
5. Ve 2. semestru studia je doporučeno zapsání předmětu GD001 Odevzdání rešerše, nejpozději ve 4. semestru jej musí úspěšně ukončit.
6. Ve 2. semestru studia je doporučeno zapsání alespoň jednoho předmětu publikace (G6031 Publikace výsledků bakalářské práce,G9031 Publikace výsledků diplomové práce, GA031 Publikace v recenzovaném časopise, GD631 Publikace v cizím jazyku, GD621 Odborná publikace) a nejpozději v 6. semestru jej musí úspěšně ukončit.
7. Nejpozději v 7. semestru studia si student musí zapsat předmět GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci.
8. Nejpozději v 8. semestru si student musí zapsat předmět GD631 Publikace v cizím jazyku nebo předmět GD621 Odborná publikace.
 
 
Výroční zprávy o studiu
 
Před projednáním ročního postupu oborovou radou je student povinen vypracovat výroční zprávu a zaslat ji v písemné podobě předsedovi oborové rady nejpozději do 15. srpna daného akademického roku. Odevzdání zprávy potvrzuje předseda oborové rady zapsáním zápočtu (GD201). Výroční zpráva musí obsahovat:
1.      Jméno studenta, název práce, jméno školitele, ročník a formu studia
2.      Informace o plnění výzkumné činnosti:
a.      Postup prací na zadaném úkolu za daný akademický rok ve srovnání s plánem
b.      Seznam publikovaných článků v odborných časopisech mezinárodních a domácích, ostatních publikací a zpráv
c.       Aktivní účast na konferencích mezinárodních a domácích
d.      Vystoupení na seminářích
e.      Úspěšné granty
3.      Informace o plnění studijních povinností za daný akademický rok ve srovnání s individuálním studijním plánem
4.      Skutečná pomoc při zajišťování výuky
5.      Uskutečněné a plánované zahraniční stáže
6.      Plán činnosti na další rok
7.      Podpis studenta a školitele
 
K výroční zprávě studenti přiloží výtisky publikací (resp. manuskripty prací přijatých do tisku), příp. další dokladový materiál.
 
 
Státní doktorská zkouška
 
Posluchač vykoná státní doktorskou zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden si posluchač volí po dohodě se svým školitelem, druhý je volitelný.
 
Předměty státní doktorské zkoušky:
Environmentální geologie
Geochemie
Historická a stratigrafická geologie
Hydrogeologie
Ložisková geologie
Magmatická a metamorfní petrologie
Mineralogie
Paleontologie
Regionální geologie
Sedimentologie a sedimentární petrologie
Strukturní geologie a geotektonika

Informace o individuálním studijním plánu

Doporučený studijní plán na aktuální akademický rok je k dispozici ve studijním katalogu Geologie na stránce: http://www.sci.muni.cz/katalog/
 

Individuální studijní plán

  1. předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec magisterského studia,
  2. předměty prohlubující znalosti specializace studované v rámci DSP,
  3. specializované odborné semináře,
  4. pomoc při zajišťování praktické výuky v bakalářském a magisterském studiu,
  5. vypracování literární rešerše, shrnující nejnovější poznatky a metodické postupy,
  6. alespoň jedenkrát za studium přednese student výsledky své práce na mezinárodně uznávaném odborném fóru v některém světovém jazyce, splnění může potvrdit i školitel,
  7. výtah nebo část výsledků doktorské práce publikuje v anglickém (výjimečně jiném mezinárodním) jazyce v časopise, jenž je evidován v mezinárodních abstraktech pro daný obor.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809101 od 2.8.2011