Doktorské studium

Studijní obor Hydrobiologie

Stručná charakteristika oboru

Brněnská hydrobiologie je zaměřená na ekologii tekoucích vod včetně drobných vod stojatých v inundačním území řek. Studenty směrujeme na výzkum přirozených a antropických environmentálních vlivů na populačně ekologickou problematiku a na změny v druhové a trofické struktuře společenstva, na jeho distribuci, hustotu a produktivitu. Hlavním programem je výzkum biologie a ekologie populací vodních bezobratlých (species traits, life history, life strategy). Modelovými objekty jsou populace druhů z řádů Ephemeroptera, Plecoptera a Trichoptera a v poledních letech i z Cladocera, Copepoda a Ostracoda. Dlouhodobým programem je zejména studium environmentálních parametrů (průtokového režimu toku, geomorfologie koryta, substrátové charakteristiky, ekologického typu a antropických vstupů, např. úpravy toků, vodní stavby a jejich provoz, znečišťování, acidifikace aj.) na populace a společenstva vodních organismů. V posledních letech k těmto ukazatelům přiřazujeme především studium trofických vztahů, včetně konstrukce modelů trofické sítě a toku energie. Jako modelové objekty jsou především nárostová společenstva řas a sinic a bezobratlé organismy dna (mikro, meio a makrozoobentos) v požadovaných ukazatelích. Nedílnou součástí výzkumu je studium biodiversity. Výstupy jsou směrovány do klasifikace významnosti sledovaných environmentálních proměnných a využití těchto poznatků pro klasifikaci stavu říčních ekosystémů a řízení ochrany a využití vodotečí, revitalizační projekty a pro ekologicky šetrné zásahy do přirozených ekosystémů. Druhotné vstupy látek a energie do ekosystému jsou hodnoceny s cílem jejich tlumení nebo i posílení do optimální úrovně blízké přirozeným ekologickým vztahům v systému. Výstupy z výzkumu biodiversity jsou především checklisty vodních bezobratlých vztažené na jednotlivá i dílčí povodí, doplněné základními biologickými a ekologickými charakteristikami druhů.

Profil absolventa oboru

Absolvent je v zásadě úplně vyškolen v problematice ekologie tekoucích vod se základními znalostmi s ekologie stojatých vod, ekotoxikologie vodního prostředí, produkční ekologie a příbuzných oborů. Je specialistou v určité taxomické skupině s rozšířenou znalostí taxomomonie, determinace a biologie vodních bezobratlých a obratlovců. Absolventi se uplatňují jako odborní a vědečtí pracovníci výzkumných ústavů resortu Ministerstva životního prostředí, Akademie věd ČR a vysokých škol. Vzhledem k tomu, že absolventi jsou informováni o všech nových trendech ve výzkumu tekoucích vod, je možné jejich uplatnění i v zahraničí - vědomostní profil je srovnatelný např. s absolventem Vídeňské univerzity a jiných evropských vysokých škol.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč o DSP studium Hydrobiologie musí být absolvent vysoké školy se zaměřením na ekologii a hydrobiologii s rozšířenou znalostí systematiky a biologie bezobratlých a obratlovců, příp. nižších a vyšších rostlin; absolvent musí být s titulem Mgr. (RNDr.) nebo s adekvátním titulem u zahraničních škol. Uchazeč musí vykonat přijímací zkoušky z tématu ekologie, hydrobiologie, biologie a systematika vodních bezobratlých a obratlovců, příp. u specializace algologie biologie a systematika nižších a vyšších rostlin. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je prokázání znalosti angličtiny (část zkoušky probíhá v anglickém jazyce). Uchazeč musí při přijímací zkoušce vysvětlit základní téze vybraného tématu disertační práce a představit vlastní názory na řešení problematiky.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Školitel společně s doktorandem vypracují rámcový tříletý (čtyřletý) plán a dílčí plán studia pro první ročník. Rámcový plán je etapovým vodítkem doktoranda a obsahuje jasně dané časové mantinely pro terénní nebo laboratorní práce pro získání a zpracování dat, jejich vyhodnocení a sepsání disertační práce. Dále je v tomto plánu zahrnut termín vykonání zkoušky z angličtiny (pokud uchazeč neprokáže některý z oficiálních dokladů již u přijímacího pohovoru) a také pravděpodobné stáže na domácích a zahraničních pracovištích nebo samostatná vystoupení na odborných konferencích, seminářích nebo workshopech. Konkrétní plán studia pro 1. rok zahrnuje povinné přednášky pro všechny posluchače doktorského studia (podle dohody biologické sekce a oborové rady biologie). Dále zahrnují aktivní účast na seminářích a na výuce katedry (max. 2 hod. týdně). Plán studia na další dva roky obsahuje povinnou účast na seminářích a na výuce a dále individuální přednášky nebo samostudium literatury podle návrhu nebo dohody se školitelem (min. 6 - 8 přednášek převážně v prvních dvou ročnících).

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Doktorandi musí v závěru plánovaného studia vykonat před komisí odborníků ústní rigorózní zkoušku z předmětu svého zaměření a orientačně také z hraničních oborů vztahujících se ke své práci. Komise je obvykle pětičlenná a skládá se z fakultních a mimofakultních odborníků jmenovaných do komise vedením fakulty. Ústní zkouška se týká ekologie tekoucích vod se zaměřením na společenstva po stránce strukturní, zpětně-vazební a bioprodukční. Otázky z hraničních oborů se týkají nejčastěji hydraulických a hydrologických parametrů, konkrétních látkových koloběhů, biokumulace kontaminujících látek a pod. Ústní rigorózní zkouška nemá trvat více než 1 hodinu. Do termínu odevzdání rigorózní práce musí doktorand získat doklad o vykonání zkoušky z aktivní angličtiny a předložit důkaz, že přednesl odbornou přednášku nebo posterový komentář s diskuzí v angličtině. Dále se předpokládá, že součástí příloh k rigorózní práci bude anglicky psaná publikace o předběžných výsledcích, vydaná v impaktovaném nebo v zahraničí respektovaném odborném časopise.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce může mít charakter zcela nových a tedy prvních výsledků zadaného tématu, nebo se může skládat z několika již publikovaných příspěvků a ze syntetického komentáře doktoranda. Disertační práce může být psána česky se širším anglickým summary. V případě volby zahraničního oponenta práce je třeba předložit anglickou verzi práce. Autoreferát není vyžadován. Vlastní obhajoba disertační práce se koná před komisí složenou ze školitele, předsedy oborové komise hydrobiologie, ze 2 oponentů, případně z dalších specialistů podle tématu a závěrů oponentů. Oponenty navrhuje po dohodě s předsedou oborové komise školitel. Na rozdíl od ústní zkoušky je obhajoba disertační práce veřejná, ale nemá přesahovat časový limit dvou hodin.

Okruhy témat disertačních prací:

  • Biodiversita vybraných ekosystémů se zaměřením na bioindikaci stavu prostředí
  • Žívotní strategie vybraných hydrobiontů
  • Makrozoobentos jako bioindikátor vlivu regulací a hydrologického režimu toku
  • Dynamické procesy v ekosystému tekoucích vod a v poříčních tůních
  • Trofické řetězce v ekosytému tekoucích vod a v poříčních tůních

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

Školitel společně s doktorandem vypracují rámcový tříletý (čtyřletý) plán a dílčí plán studia pro první ročník. Rámcový plán je etapovým vodítkem doktoranda a obsahuje jasně dané časové mantinely pro terénní nebo laboratorní práce pro získání a zpracování dat, jejich vyhodnocení a sepsání disertační práce. Dále je v tomto plánu zahrnut termín vykonání zkoušky z angličtiny (pokud uchazeč neprokáže některý z oficiálních dokladů již u přijímacího pohovoru) a také pravděpodobné stáže na domácích a zahraničních pracovištích nebo samostatná vystoupení na odborných konferencích, seminářích nebo workshopech. Konkrétní plán studia pro 1. rok zahrnuje povinné přednášky pro všechny posluchače doktorského studia (podle dohody biologické sekce a oborové rady biologie). Dále zahrnují aktivní účast na seminářích a na výuce katedry (max. 2 hod. týdně). Plán studia na další dva roky obsahuje povinnou účast na seminářích a na výuce a dále individuální přednášky nebo samostudium literatury podle návrhu nebo dohody se školitelem (min. 6 - 8 přednášek převážně v prvních dvou ročnících).

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809686 od 2.8.2011