Doktorské studium

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Stručná charakteristika oboru

Kartografie a geoinformatika je zaměřena na studium různých aspektů analogového a digitálního znázorňování povrchu Země a všech jevů probíhajících ve fyzickogeografické a socioekonomické sféře Země. Orientuje se jednak na tradiční složkové chápání kartografie, jednak na komplexní řešení problémů v rámci geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) za pomoci nejmodernějšího programového a počítačového vybavení. Doktorandi jsou vedeni k chápání a teoretickému i praktickému využívání kartografické vizualizace pro kartografické modelování zobrazovaných jevů. Přitom je velká pozornost kladena na otázky kvality dat a schopnost kritického výběru dat z různých zdrojů pro rozmanité uživatele podle jejich potřeb.
Při studiu je pozornost věnována adaptabilní elektronické kartografii, kartografické generalizaci v digitálním prostředí, tvorbě a využívání národních prostorových datových infrastruktur a evropských a globálních prostorových datových projektů, jakými jsou Global Map, GSDI, Digital Earth a Geografická databáze OSN. Doktorandi se dále seznamují s webovou kartografií a telekartografií. Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumenty ČR a EU v oblasti informační politiky a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních.

Profil absolventa oboru

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, pracovní návyky a dovednosti, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země z pohledu jednotlivých složek trvale udržitelného rozvoje, tj. ekologických, ekonomických, sociálních, technologických, kulturních a etických. Doktorand zvládá široké spektrum metod geoinformatiky, analytické, webové a adaptabilní elektronické kartografie, telekartografie a DPZ, zejména metody kartografické generalizace, kartografické vizualizace, metody analýzy, zpracování a interpretace dat a informací DPZ. Přitom se opírá o znalost historických map, analogových a digitálních (zejména tematických) mapových děl a atlasů.
Absolvent je také schopen vstupovat, spolupracovat a doplňovat data a informace do českých, evropských, resp. globálních prostorových datových projektů. Je schopen tvůrčím způsobem reagovat na požadavky využití geografických informací pro potřeby informační / znalostní společnosti, zejména pak při tvorbě národní geografické informační infrastruktury ČR a portálů veřejné správy a samosprávy. Znalost analytické a webové kartografie, jakož i využití IS pro zpracování vědeckých i praktických úkolů, schopnost integrace geografických dat, jejich analýzy a interpretace dává absolventovi dobrou možnost uplatnění jak na výzkumných pracovištích vysokých škol či akademie věd, tak i v aplikovaném výzkumu pro širokou škálu institucí a pracovišť zpracovávajících prostorové informace (katastrální a krajské úřady, vládní úřady, ekologicky a ekonomicky zaměřená pracoviště aj.) a v široké podnikatelské činnosti.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje Přihláška k doktorskému studiu. Zájemce o studium, který je absolventem magisterského studia geografie a kartografie nebo příbuzného oboru, si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací, popř. se může obrátit s návrhem tématu přímo na školitele. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků:

 • odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a DPZ
 • písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce
 • předložení diplomové práce, popř. odborných publikací
 • vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce.

 

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

 • Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.
 • Část B: zahrnuje povinně-volitelné předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.
 • Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích I-IV.
 • Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce I-VI podle požadavků Geografického ústavu.
 • Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce (návaznost na studium literatury I-II). Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli.
 • Část F: prezentace výsledků dizertační práce. Jde o publikaci výsledků (části výsledků) v odborném časopise v anglickém jazyce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko). Alternativou je: jedna publikace v recenzovaném časopise v ČR, jedna publikace v recenzovaném časopise ve SR a přednáška v cizím jazyce. Doporučené časopisy jsou Kartografické listy (Bratislava), Geodetický a kartografický obzor (Praha), Geografie – Sborník České geografické společnosti (Praha) a Geografický časopis (Bratislava).
 • Část G: příprava dizertační práce I-VII.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku kartografie, geoinformatiky a DPZ, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy z oblastí:

 1. Prostorová data pro kartografii a geoinformatiku: analýza, zpracování, legislativní aspekty
 2. Metody kartografické generalizace, modelování, vizualizace a interpretace
 3. Integrace dat z digitálních a analogových zdrojů, zejména DPZ a PS
 4. Prostorové datové projekty: ČR, EU a Evropa, globální měřítko

Požadavky na doktorskou disertační práci

Doktorská disertační práce by měla řešit aktuální téma z oblasti kartografie, geoinformatiky nebo DPZ, které může přinést nové původní vědecké poznatky. Předložením práce prokazuje doktorand schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, a to zejména:

 1. formulovat podstatu řešeného problému a dílčí a celkové cíle, vedoucí k řešení
 2. získat potřebná data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se současnými metodami
 3. analyzovat získané výsledky v kontextu dosavadních bádání, vztahů a souvislostí
 4. formulovat závěry se zřetelem na jejich dopady a další rozvoj dané vědní disciplíny


Příklady témat disertačních prací:

 •  Návrh interaktivního atlasu ve zvolené tématice
 • Geografický informační systém pro podporu investičního plánování zvoleného regionu
 • Metody automatizované kartografické generalizace
 • Automatizovaná kartografická vizualizace v elektronickém prostředí
 • Vývoj kartografického jazyka

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

I. ročník

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Prostorové databáze Zk 4
PV Předmět I (na doporučení školitele) K 3
P Oborový seminář I Z 2
P Pomoc při výuce I Z 3
P Příprava disertační práce I Z 16
P Studium literatury I Z 2
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Programové prostředky pro DPZ Zk 4
PV Předmět II (na doporučení školitele) K 3
P Oborový seminář II Z 2
P Pomoc při výuce II Z 3
P Příprava disertační práce II Z 16
P Studium literatury II Z 2

II. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Mapová semiotika Zk 4
PV Předmět III (na doporučení školitele) K 3
P Oborový seminář III Z 2
P Pomoc při výuce III Z 3
P Teze disertační práce Z 18
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Modelování v kartografii ZK 4
PV Předmět IV (na doporučení školitele) K 3
P Oborový seminář IV Z 2
P Pomoc při výuce IV Z 3
P Příprava disertační práce III Z 18

III. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Pomoc při výuce V Z 3
P Příprava disertační práce IV Z 27
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Pomoc při výuce VI Z 3
P Příprava disertační práce V Z 17
P Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce Z 10

Alternativa k předmětu Publikace v odborném časopise v cizím jazyce:

 • Publikace v recenzovaném časopise v ČR - 3 kredity
 • Publikace v recenzovaném časopise ve SR - 4 kredity
 • Přednáška v cizím jazyce - 3 kredity

IV. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Příprava disertační práce VI Z 30
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Příprava disertační práce VII Z 30
P – povinný, PV – povinně-volitelný

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 843673 od 2.8.2011