Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Stručná charakteristika oboru

Obor Mikrobiologie je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganismů, především pak bakterií a kvasinkovitých organismů. Zahrnuje rovněž vliv těchto organismů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů. Obor integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci či typizaci klinicky, environmentálně a technologicky významných mikroorganismů.

Profil absolventa oboru

Po praktické i teoretické stránce by měl absolvent zvládnout principy a aplikační možnosti mikrobiologie. V průběhu studia získá absolvent nové znalosti a dovednosti včetně širokého informačního spektra ve zvolené oblasti, která je předmětem jeho disertační práce. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Absolventi doktorského studia oboru mikrobiologie PřF MU nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, v ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských a veterinárních podniků, a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

 • Velmi dobré znalosti obecné mikrobiologie, molekulární biologie a biochemie.
 • Dobré znalosti anglického jazyka, které mu umožní nejen sledovat odbornou literaturu, ale i pohovořit o své odborné práci.
 • Přesvědčit, že téma navržené disertační práce je vědecky dobře podložené a experimentálně zvládnutelné.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

 • Absolvování kurzů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru (1. až 2. rok studia)
 • Absolvování kurzů zaměřených na prohloubení specializovaných částí oboru (2. až 4. rok studia)
 • Účast na odborných seminářích (1. - 4. rok studia)
 • Přednést referát v anglickém jazyce na odborném semináři nebo mezinárodní konferenci
 • Pravidelně se aktivně zúčastňovat odborných seminářů a konferencí
 • Publikování výsledků své disertační práce

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Oborová rada Biologie stanovila jako minimální podmínku nutnou k předložení disertační práce, aby část výsledků této práce byla shrnuta v alespoň jednom článku přijatém k publikaci v časopise se stanovenou hodnotou tzv. impact factoru (IF) podle databáze ISI Journal Citation Reports, u kterého je doktorand prvním autorem. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Oborová komise Mikrobiologie stanovuje jako minimální počet pro připuštění doktoranda k obhajobě disertační práce:

 • tři impaktované články se sumární hodnotou IF alespoň 2 (případný součet této hodnoty je přípustný maximálně ze tří článků)
 • nejméně u dvou impaktovaných článků je doktorand prvním autorem a současně všechny články tématicky souvisí s předloženou prací

Při státní doktorské zkoušce jsou kladeny otázky z mikrobiologie, molekulární biologie, virologie, ekologie mikroorganismů, biochemie a jedné nebo více oblastí zahrnujících vědecký problém řešený v disertační práci. Zkouška má zpravidla charakter rozpravy, kdy uchazeč nemusí prokázat znalost všech detailů, ale především dobrou orientaci v dané problematice, včetně literatury.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí být zpracována v předepsaném textovém a grafickém editoru a odevzdává se v tištěné a elektronické podobě. Práce je psána v českém nebo anglickém jazyce (pokud je část práce realizována v zahraničí a školitel s tím souhlasí). Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články. Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu minimálně 20 stran, které jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků. Disertační práce ve formě rukopisu musí být v příloze doplněna publikovanými články odpovídající požadavkům oborové komise.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

 • Absolvování kurzů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru (1. až 2. rok studia)
 • Absolvování kurzů zaměřených na prohloubení specializovaných částí oboru (2. až 4. rok studia)
 • Účast na odborných seminářích (1. - 4. rok studia)
 • Přednést referát v anglickém jazyce na odborném semináři nebo mezinárodní konferenci
 • Pravidelně se aktivně zúčastňovat odborných seminářů a konferencí
 • Publikování výsledků své disertační práce

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 824599 od 2.8.2011