Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Stručná charakteristika oboru

Moderní genetika spojuje v současné době původní tři základní odvětví: klasickou genetiku, molekulární genetiku a genetiku populací. Studuje přitom jednak samotné mechanismy dědičnosti a zároveň využívá těchto znalostí ke zkoumání základních biologických procesů a jevů. Doktorské studium oboru genetika na PřF MU je obecně zaměřeno na studium genomů eukaryot ve vztahu k normální a patologické funkci genů. Toto studium zahrnuje jak zástupce rostlin, tak živočichů včetně člověka. U rostlin je zaměřeno zejména na molekulárně genetickou analýzu genů (včetně genů cizorodých) a studium jejich exprese u modelových i hospodářsky významných rostlin (Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum, Silene sp., Hordeum aj.). U živočichů je výzkum obecně zaměřen na genetickou strukturu populací a speciálně v populacích člověka na molekulární diagnostiku prenatálních a postnatálních patologických stavů cytogenetickými metodami a na detekci genetických faktorů asociovaných s některými polygenně založenými chorobami.

Profil absolventa oboru

Absolvent oboru Obecná a molekulární genetika DSP Biologie získá během prvního roku studia teoretické znalosti širšího zaměření, jako je například metodologie biologických věd, biostatistika, analýza rizik, ochrana životního prostředí, biotechnologie apod. Po celou standardní dobu studia pak absolvuje předměty, které prohlubují jeho znalosti v oboru genetika a speciálně v problematice zaměření disertační práce. Tyto specializované přednášky a kurzy připravují absolventa na samostatnou aplikaci poznatků a metod ve výzkumné činnosti. Studijní program je zaměřen také na to, aby absolvent dovedl publikovat své výsledky a přednášet na seminářích a vědeckých fórech nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Absolventi DSP Biologie oboru Genetika najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu jako samostatní vědečtí pracovníci, především v ústavech AV ČR, ve zdravotnictví a v mnoha dalších resortech.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Uchazeč, který se přihlásí na konkrétní téma disertační práce, složí v termínu předepsaném fakultou přijímací zkoušky. Požadavkem odborné části přijímací zkoušky jsou znalosti z obecné a molekulární genetiky s důrazem na schopnost uvádět poznatky do obecných souvislostí. Zkouška je zvláště zaměřena na téma předpokládané disertační práce. Součástí přijímací zkoušky je i jazyková část, kde uchazeči prokáží aktivní znalost anglického jazyka rozhovorem na odborné téma o problematice své dosavadní vědecké (diplomové) práce a prokáží schopnost překladu odborného textu.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Podle Studijního a zkušebního řádu MU, část IV, čl. 30 je hlavní součástí studijního plánu systematická tvůrčí vědecká práce na tématu disertační práce. Jako součást individuálního studijního plánu student absolvuje nejméně v předepsaném rozsahu:

 1. předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec Mgr. studia
 2. předměty prohlubující znalosti specializace studované v rámci DSP
 3. specializované odborné semináře
 4. pomoc při zajišťování praktické výuky v bakalářském a magisterském studiu
 5. vypracování tezí disertační práce
 6. přednesení výsledků své práce na mezinárodně uznávaném odborném fóru v anglickém jazyce

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Předměty SDZ - obecné:
 • Obecná genetika
 • Molekulární genetika 
 • Genetika populací
 • Vývojová genetika
 • Genové inženýrství
 • Metody molekulární genetiky
Předměty SDZ - speciální (podle zaměření disertační práce):
 • Lékařská genetika
 • Genetika živočichů
 • Genetika rostlin
 • Cytogenetika,
 • Mutageneze
 • Genetika kvantitativních znaků
 • případně další

požadavky na doktorskou disertační práci

Formy disertačních prací

Student DSP si pro zpracování své disertační práce zvolí jednu z následujících dvou forem a tuto svoji volbu explicitně uvede v přihlášce k obhajobě u názvu disertační práce:

A) Plnotextová disertační práce

 • představuje ucelené zpracování zadaného tématu disertační práce
 • povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura (kapitoly Výsledky a Diskuse nelze slučovat)
 • publikace studenta DSP vztahující se k zadanému tématu disertace nejsou součástí disertační práce a do výtisku nesmí být zařazeny ani formou příloh; všechna prezentovaná experimentální data musí být součástí kapitoly Výsledky
 • přehled publikační aktivity student doloží seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací
 • publikace vztahující se k disertační práci se předkládají komisi jako samostatné materiály a student je odevzdá na oddělení VaV spolu s disertační prací
 • předpokládaný celkový rozsah této formy disertační práce je minimálně 80 stran textu (bez seznamu použité literatury) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

B) Komentovaný soubor publikací

 • představuje ucelený soubor nejméně 3 původních vědeckých článků, na nichž se student autorsky podílel a jejichž obsah pokrývá zadané téma disertační práce; součástí souboru mohou být i přehledové práce (reviews), tyto články se však nezapočítávají do minimálního limitu 3 článků
 • povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuse, Závěr, Literatura (výsledky a diskuse jsou povinně sdruženy do jedné kapitoly, jejímž smyslem je prezentovat dosažené výsledky v kontextu již publikovaných poznatků – reference na konkrétní publikaci se vkládají i k vlastním výsledkům)
 • část Materiál a metody se nezařazuje vzhledem k tomu, že dostatečné informace by měly být obsaženy v komentovaných publikacích
 • do komentovaného souboru publikací mohou být zařazeny pouze již zveřejněné články nebo manuscripty již odeslané k recenznímu řízení (dosud neodeslané manuscripty zařadit nelze), v případě zařazení odeslaných manuscriptů je nutno doložit potvrzení o jejich přijetí k recenznímu řízení na oddělení VaV
 • pro každou z komentovaných publikací student uvede svůj procentuální autorský podíl na publikaci a dále samostatně (mimo disertační práci) doloží evidenční list potvrzený školitelem a korespondenčním autorem, kde jsou explicitně uvedeny procentuální autorské podíly všech spoluautorů. Evidenční list student odevzdá společně s disertační prací na oddělení VaV
 • přehled publikační aktivity student doloží seznamem vlastních publikací a konferenčních prezentací
 • předpokládaný rozsah této formy disertační práce je 30-40 stran textu (bez seznamu použité literatury a bez přiložených článků) standardního formátování: Times New Roman 12b. nebo ekvivalent, řádkování 1,5

Nároky na publikace, které jsou součástí disertační práce

Minimální podmínkou nutnou k předložení disertační práce je, aby část výsledků této práce byla shrnuta v alespoň jednom článku přijatém k publikaci v časopise se stanovenou hodnotou tzv. impact factoru (IF) podle databáze ISI Journal Citation Reports, u kterého je doktorand prvním autorem. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Informace o individuálním studijním plánu

Společně se školitelem vypracuje doktorand individuální studijní plán, který je koncipován v souladu s pravidly pro Doktorský studijní program Biologie (uvedenými např. ve Studijním katalogu. Doktorand se po celé studium ve stanoveném rozsahu účastní Doktorského semináře ÚEB (Bi0100 a Bi0101) a po dobu 4 semestrů semináře Life Sciences (XD010). První 4 semestry studia je mu předepsána pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu (předmět XD102). V průběhu studia má doktorand povinnost prezentovat své výsledky na vědeckých konferencích a seminářích a alespoň jednou přednést přednášku v anglickém jazyce (XD106) na mezinárodně uznávaném odborném fóru. Doporučená je v kterémkoli semestru Zahraniční stáž (XD103). Školitel nese hlavní zodpovědnost za průběh a vedení studenta v DSP a dbá na to, aby disertační práce měla náležitou vědeckou úroveň. Poskytuje písemně, alespoň jednou ročně, zprávu o průběhu školení a práce doktoranda.

Doporučený plán studia:

1. rok

Podzimní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0100 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD011* MU Life Sciences Seminar P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 11 0/0 z
XD101 Studium literatury PV 5 0/0 z
XD102 Pomoc při výuce P 2 0/0 z
* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce povinně zvolí další předměty optimálně za celkem 8 kreditů.

Jarní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0101 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD010* MU Life Sciences Seminar P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 15 0/0 z
XD101 Studium literatury PV 3 0/0 z
XD102 Pomoc při výuce P 2 0/0 z
* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce povinně zvolí další předměty optimálně za celkem 6 kreditů.

2. rok

Podzimní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0100 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD011* MU Life Sciences Seminar P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 19 0/0 z
XD101 Studium literatury PV 3 0/0 z
XD102 Pomoc při výuce P 2 0/0 z
* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce povinně zvolí další předmět optimálně za 2 kredity.

Jarní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0101 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD010* MU Life Sciences Seminar P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 20 0/0 z
XD101 Studium literatury PV 2 0/0 z
XD102 Pomoc při výuce P 2 0/0 z
* podmínkou získání zápočtu je účast alespoň na 4 akcích tohoto semináře za semestr
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce zvolí další předmět optimálně za 2 kredity.

3. rok

Podzimní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0100 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 21 0/0 z
XD101 Studium literatury PV 5 0/0 z
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce povinně zvolí další předmět optimálně za 2 kredity.

Jarní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0101 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 21 0/0 z
XD106 Odborná přednáška v cizím jazyce PV 5 0/0 z
Studenti si dále dle zaměření své disertační práce povinně zvolí další předmět optimálně za 2 kredity.

4. rok

Podzimní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0100 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 23 0/0 z
XD105 Příprava publikace PV 5 0/0 z

Jarní semestr

kód název předmětu typ kredity rozsah ukončení
Bi0101 Doktorský seminář ÚEB P 2 0/2 z
XD100 Příprava disertační práce PV 23 0/0 z
XD105 Příprava publikace PV 5 0/0 z

Předměty doporučené k zápisu v 5.- 8. roce:

Bi0100, Bi101 Doktorský seminář ÚEB
XD101 Studium literatury
XD100 Příprava disertační práce
XD105 Příprava publikace

Možná alternativa v kterémkoliv semestru:

XD 103 Zahraniční stáž: 1 týden = 5kr, 1 měsíc =10 kr., 1 semestr=30 kr.
Předměty XD 105 Příprava publikace a XD106 Odborná přednáška v cizím jazyce mohu být alternativně zařazeny v kterémkoliv semestru dle průběhu disertační práce.

Studenti si vybírají předměty z nabídky předmětů Přírodovědecké fakulty vhodných pro studenty doktorského studia. Kromě toho si studenti mohou vybrat další kurzy, speciální přednášky, semináře apod. dle aktuální nabídky, a to i na jiných fakultách/universitách.

Konkrétní individuální studijní plán sestavuje školitel spolu se studentem tak, aby odpovídal požadavkům na obsah státní doktorské zkoušky a potřebám zadaného tématu disertační práce.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 825581 od 2.8.2011