Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Stručná charakteristika oboru

Obor Obecné otázky matematiky má dva podobory:
 1. Dějiny matematiky.
 2. Výuka matematiky na středních a vysokých školách.

V podoboru Dějiny matematiky je pozornost věnována hlavně problematice 19. a 20. století a speciálně české matematice; nejsou však opomíjeny ani biografické a bibliografické aspekty. Historie matematiky úzce souvisí s otázkami výuky matematiky, neboť vývoj je podmiňován i předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic. V zahraničí je často didaktika s historií matematiky spojována do jednoho oboru. Podobně tomu bylo dříve i u nás (Q. Vetter /1881-1960/, F. Balada /1902-1961/).

Doktorské studium podoboru Výuka matematiky je zpravidla zahajováno až po několikaleté učitelské praxi uchazeče, a to zejména mimořádnou (distanční) formou (současné prověřování poznatků v učitelské praxi). Jednou částí disertační práce může být např. sepsání učebního textu, sbírky úloh apod., včetně metodického komentáře, rozboru obtížných partií apod. To vše však musí být podloženo vyhodnocením závěrů ve školské praxi a fundovaným shrnutím získaných závěrů.

Cíle studia

Obor Obecné otázky matematiky je koncipován převážně, nikoliv však výhradně, pro absolventy učitelského studia matematiky. Cílem je vychovat erudované středoškolské, respektive vysokoškolské učitele matematiky schopné samostatné tvůrčí práce. Proto obor zahrnuje tři nezbytné aspekty výchovy kvalifikovaných pracovníků v této oblasti: nadstandardní matematickou průpravu výrazně převyšující magisterskou úroveň studia a kvalitní vzdělání v didaktice matematiky, v historii a filozofii matematiky.

Profil absolventa oboru

Absolvent je schopen se dobře orientovat ve svém oboru. Dobře se uplatní jako středoškolský, resp. vysokoškolský učitel.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Pro přijetí do oboru Obecné otázky matematiky je požadována bezpečná znalost hlubších základů celé středoškolské matematiky a základních univerzitních matematických kursů, povšechná orientace v dějinách matematiky, dobré zvládnutí metodiky řešení úloh středoškolské matematiky, zájem o tuto problematiku a znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium.
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře.
Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška má tři součásti:
 • matematika
 • dějiny matematiky
 • vyučování matematice.
Zvláštní důraz je přitom kladen na tu součást, která odpovídá zaměření disertační práce.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat původní a časopisecky publikované výsledky nebo výsledky k publikaci přijaté.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Historie grafových algoritmů
 • Přínos Otakara Borůvky k rozvoji moderní algebry
 • Tvorba učebnic matematiky pro víceletá gymnázia
 • Výuka algebry na vyšších odborných školách
 • Matematická lingvistika - historie a vývoj
 • Vývoj teorie svazů

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium.
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře.
Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 824600 od 2.8.2011