Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Stručná charakteristika oboru

Současná parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem všech aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem, hostitelem a prostředím. DSP oboru Parazitologie na Přírodovědecké fakultě MU je proto koncipován tak, aby se jeho absolventi seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu, a sice od diverzity na molekulární úrovni po studium procesů určujících časoprostorovou dynamiku populací a společenstev cizopasníků v reálném i experimentálním prostředí. Paraziti díky svým biologickým vlastnostem představují vynikající model pro studium řady obecně biologických a evolučně ekologických zákonitostí. Na modelových parazito-hostitelských systémech jsou studovány procesy ovlivňující distribuci a způsoby přenosu parazitů v populacích a společenstvech hostitelských organismů. Analýzou kvalitativně-kvantitativních charakteristik modelových skupin cizopasníků je na úrovni infra-, meta- a supraspolečenstev cizopasníků studován vliv jejich evolučních strategií na formování těchto společenstev a na způsoby agregace, koexistence a intra a interspecifickou kompetici cizopasníků na/v organismu hostitelů. Pomocí vhodných matematických modelů jsou analyzovány vztahy mezi morfo-epidemiologickými charakteristikami cizopasníků a jejich genetickými markery. Na vybraných skupinách cizopasníků jsou prováděny fylogenetické analýzy založené na kombinaci vhodných morfologických a genetických charakteristik. Mimo studia v experimentálních podmínkách jsou cizopasníci studováni také v přirozených podmínkách, je studována jejich role při formování různých typů biocenóz s důrazem na potenciální využití cizopasníků jako bioindikátorů stupně degradace přirozeného prostředí. Opomíjeno není ani studium různých typů parazito-hostitelksých interakcí, zejména u parazitů s veterinárním a medicínským významem.

Profil absolventa oboru

Profil absolventa je do značné míry dán cíli studia, které spočívají v přípravě absolventa pro samostatnou vědeckou práci v daném oboru. Tomu odpovídá uplatnění absolventů, kteří jsou připravováni pro práci v ústavech AV ČR a v ústavech rezortních, ve školství, zdravotnictví, veterinární medicíně, ale také ve státní správě a u soukromých firem.

Z dosavadních 4 absolventů DSP pracuje 1 jako odborný asistent na VŠ (Dr. Koubková), další 3 pokračují ve studiu formou postdoktorandských pobytů v zahraničí: Dr. Šebelová - The Queen´s University of Belfast; Dr. Šimková - Université de Perpignan ve Francii a Dr. Matějusová - FRS Marine Laboratory ve skotském Aberdeenu. Mgr. Matějusová pracuje rovněž od srpna roku 2001 na 1/2 úvazek na KZE PřF MU v Brně jako odborný asistent s cílem nastoupit od roku 2002 na úvazek celý. Z dalších 4 studentů, kteří přešli do distanční formy studia, pracuje 1 na univerzitě ve Vídni (Mgr. Hricová), 1 u firmy produkující počítačový software pro digitální analýzu obrazu (RNDr. Kadlec), 1 pracuje v Centru biomatematických analýz na LF MU v Brně (Mgr. Jarkovský) a další studentka pracuje opět jako asistent na PřF MU (Mgr. Hodová - nyní na MD). Celkem 6 dalších studentů se v současné době nachází v interní formě DSP: 1. ročník - Mgr. Valigurová a Mgr. Ottová; 2. ročník - Mgr. Blažek a Mgr. Ondračková; 3. ročník - Mgr. Zurawski a 4. ročník - Mgr. Řehulková. V roce 2002 plánují předložit disertační práci tito absolventi DSP: RNDr. Kadlec, Mgr. Hricová, Mgr. Jarkovský, Mgr. Zurawski a Mgr. Řehulková.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

 • ukončené VŠ studium přírodovědného směru, nejlépe se zoologickým zaměřením
 • úspěšně obhájená diplomová práce prokazující předpoklady pro vědeckou práci
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení
 • prokazatelná schopnost komunikace v angličtině
 • prezentace dosavadních výsledků na vědecké konferenci (není podmínkou)

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

 1. přednášky doporučené pro studenty programů DSP na PřF MU v Brně
 2. přednášky doporučené školitelem: např. epidemiologie parazitóz, buněčné a molekulární interakce parazita a hostitele, biochemie a mol. biologie parazitů, nematodologie, patologie, imunologie parazitóz, základy stochastického modelování, metody hodnocení biodiverzity
 3. seminář katedry Zoologie a ekologie Parazitologický seminář I až IV
 4. pomoc při výuce parazitologie a mikroskopické techniky, pomoc při vedení bakalářkých a diplomových prací

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška má prokázat následující obecné a speciální znalosti z parazotologie:
 • obecný okruh - obecná parazitologie, biologie parazitických protozoí, helmintů a členovců, základy lékařské parazitologie včetně potřebných diagnostických metod
 • speciální okruh - v návaznosti na specializaci studenta a jeho idiviuální studijní plán budou do tohoto okruhu zařazeny znalosti z následujících disciplín: epidemiologie a ekologie, buněčná a molekulární parazitologie, imunologie, patologie atd.

požadavky na doktorskou disertační práci

 • dosažení originálních výsledků publikovatelných v mezinárodních časopisech
 • přijetí alespoň jednoho rukopisu vědecké práce v časopise s IF o rozsahu 0,5 až 1
 • předložení původní doktorské práce (forma souboru publikací vítána)
 • aktivní prezentace dosažených výsledků ma vědecké konferenci (tj. přednáška v angličtině)
 • úspěšné splnění všech povinností a závazků plynoucích z individuálního studijního plánu

Okruhy témat disertačních prací:

 • Molekulární diverzita a fylogeneze živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus
 • Analýza monogeneí rodu Dactylogyrus: evolučně ekologické aspekty v systému parazit hostitel
 • Biologická diverzita parazitů juvenilních stádií ryb v podmínkách fragmentovaných habitatů
 • Využití RAD modelů (Rank Abundace Models) při studiu ekologie společenstev cizopasníků
 • Fluktuační asymetrie bilaterálně souměrných orgánů modelových cizopasníků jako indikátor antropogenní zátěže vodního prostředí
 • Diverzita společenstev cizopasníků v podmínkách environmentálního stresu
 • Organizace a vývoj nervosvalové soustavy modelových druhů cizopasníků
 • Koexistence, agregace a segregace mikrohabitatu kongenerických druhů monogeneí
 • Diverzita monogeneí vybraných skupin tropických ryb
 • Variabilita taxonomicky významných struktur modelových skupin parazitů

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

 1. lectures recommended for students of doctoral programmes at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno
 2. lectures recommended by the supervisor: eg Parasite epidemiology, Cell and molecular interaction of parasite and host, Biochemistry and mol. biology of parasites, Nematodology, Immunology, Pathology of parasitic diseases, Basics of stochastic modelling, Methods for assessing biodiversity
 3. seminars of the Department of Zoology and Ecology: Parasitology seminar I to IV
 4. assistance in teaching parasitology and microscope techniques, help with supervising bachelor theses.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 807694 od 2.8.2011