Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Stručná charakteristika oboru

Obor „Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie“ poskytne studentům znalosti a dovednosti zaměřené zejména na problematiku nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Tato oblast zahrnuje jak přípravu, tak charakterizaci nanostruktur (konkrétně budou zkoumány polovodičové nanostruktury, kovové a magnetické nanostruktury, oxidové supravodiče a magnetika, nanotrubice, nanovlákna, supramolekuly a nanoelektronické prvky jdoucí za hranice Mooreova zákona, atd.). Součástí oboru jsou také biologické a medicínské aplikace uvedených materiálů a produktů (např. biosenzory, nanotečky apod.).

Profil absolventa oboru

Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých vědeckých problémů výzkumných a vývojových institucí a průmyslové praxi. Absolvent bude schopen na potřebné úrovni aplikovat pro další rozvoj oboru na pracovištích svého dalšího působení (akademických a vědeckých institucích a institucích realizační oblasti) a přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti výstupů výzkumné a aplikační oblasti těchto institucí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent tohoto oboru získá solidní schopnosti a dovednosti působit ve vědeckých a výzkumných centrech nejenom v České republice, ale i v zahraničí

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je absolvované magisterské/inženýrské studium nebo studium, které je dle mezinárodních standardů na stejné úrovni.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Student je povinen absolvovat alespoň jednu krátkodobou zahraniční stáž a publikovat výsledky své disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise.

Informace o individuálním studijním plánu

Pravidla pro sestavení individuálního studijního plánu v DSP Pokročilé materiály a nanovědy

Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Předmět Kód předmětu semestr kredity/sem
Odborný seminář (seminář ÚFKL) F6720 1-8 2
Přednáška v cizím jazyce XD106 1x za studium 2-10
Příprava disertační práce XD100 1-8 15-30
Studium literatury XD101 1-6 5
Pomoc při výuce XD102 1-4 5-10
Příprava publikace XD105 1-8 10

Standardní doba studia jsou čtyři roky. Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který na začátku každého akademického roku sestavuje student ve spolupráci se svým školitelem.
Důraz je kladen na výchovu k samostatné vědecké práci a na intenzivní plnění zadání disertační práce.
Z počátku studia je kladen důraz na odbornou angličtinu, pomoc při výuce. Postupně těchto povinností ubývá a převažuje příprava publikace a zejména příprava disertační práce. Trvale se doporučuje účast na speciálním semináři včetně aktivní účasti. Za optimální se považuje roční zahraniční stáž, případně i delší.
Kompetenci v odborné angličtině musí student prokázat získáním zápočtu za cizojazyčnou publikaci v renomovaném zahraničním časopise a přednesením přednášky v angličtině na kvalifikovaném odborném fóru.
Během studia by měl také student získat alespoň 20 kreditů za předměty rozšiřující odborný základ. Předměty si student může zapisovat na MU i na VUT.

Seznam volitelných předmětů:
 • Anorganická materiálová chemie
 • Diagnostika a měření funkčních vlastností nanostruktur
 • Experimentální Biofotonika
 • Fyzikální základy deformace pevných látek
 • Greenovy funkce v moderní fyzice kondenzovaných látek
 • Mikro- a nano- počítačová tomografie
 • Mikrotechnologie
 • Nanofotonika
 • Nedestruktivní diagnostika nanostruktur a rozhraní
 • Plazmové nanotechnologie
 • Polovodičové heterostruktury
 • Predikce mechanických a magnetických vlastností pevných látek z elektronové struktury
 • Principy nanovědy a nanotechnologií
 • Spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu, základy, využití a příbuzné techniky
 • Surface Science

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 826776 od 2.8.2011