Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor je určen pro studenty s vyhraněným zájmem o teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku nebo o jejich aplikace. Poskytuje teoretické studium základních principů a metod teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a statistické analýzy dat. Umožní studentovi hluboké proniknutí do speciálních partií uvedených teorií a student bude seznámen s moderními metodami zpracování dat a stochastického modelování včetně využití nejmodernejších výpočetích systémů.

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání v moderních aplikovaných i teoretických odvětvích soudobé matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti a připravit je na vědeckou práci v těchto oborech. Dále naučit je tvůrčím zůsobem modifikovat a rozvíjet metody analýzy dat, vytvářet příslušný software a popisovat reálné děje pomocí pravděpodobnostních a stochastických modelů.

Profil absolventa oboru

Absolvent získá dobré teoretické znalosti pro práci v teoretickém i aplikovaném výzkumu. Bude umět tvůrčím způsobem provádět stochastické modelování reálných dějů, bude schopen samostatné vědecké práce v matematické statistice nebo teorii pravděpodobnosti. Najde uplatnění v ústavech a institucích, kde se vyžadují konstrukce modelů reálných procesů, kde se vytváří moderní specializovaný statistický software, a v ústavech, které jsou zaměřeny na teoretický výzkum v oblasti pravděpodobnostních a matematicko-statistických metod.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Absolvent magisterského studia matematika nebo aplikovaná matematika nebo studia jiného oboru v kombinaci s matematikou. Výjimečně může být přijat ke studiu i absolvent magisterského studia jiného oboru, ale musí být obeznámen s teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky v rozsahu, který odpovídá základním kurzům magisterského studia matematiky nebo aplikované matematiky, popřípadě si musí tyto kurzy na začátku studia doplnit. Aktivní znalost cizího jazyka, preferována je angličtina, a dále pasivní znalost dalšího cizího jazyka.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium.
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře.
Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Znalost teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a příbuzných oborů podle zaměření disertační práce. Rozsah státní doktorské zkoušky je určen podle absolvovaných předmětů v blocích A a B, budou vybrány 3 předměty tak, aby byl pokryt studovaný vědní obor a specializace a na tyto předměty bude směrována zkouška. Obvykle bude rozsah zkoušky specifikován zadáním kapitol z příslušných monografií.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Mohou být teoretického charakteru nebo představovat originální aplikaci. Je vhodné, aby je disertant prezentoval na mezinárodní úrovni.

Okruhy témat disertačních prací:

  • Elipticko - vrstevnicové rozdělení a jeho použití.
  • Kvalitativní vlastnosti řešení stochastických diferenciálních rovnic.
  • Mnohorozměrné zobecněné lineární modely.
  • Odhady hustot pomocí waveletů a jiných ortogonálních systémů.
  • Spektrální techniky analýzy dat.

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium.
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře.
Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 826535 od 2.8.2011