Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Stručná charakteristika oboru

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionů různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky. Přispívá k hlubšímu poznání vzájemné podmíněnosti nejen řady sociálně-geografických, ale i fyzickogeografických jevů a procesů v konkrétních regionech. Obor je směrován na hlubší studium problematiky regionálního rozvoje v České republice, pro které přináší i srovnávací materiál z vyspělých i tranzitivních ekonomik. Obor studuje také problematiku regionálního rozvoje v různých zeměpisných oblastech světa.

Profil absolventa oboru

Zvládnutí hlubokých teoretických a praktických poznatků z oboru Regionální geografie a regionální rozvoj. Zvládnutí širokého spektra metod regionálně geografického výzkumu, včetně vícerozměrných statistických metod. Samostatné zvládnutí přípravy a vyhodnocení složitějších anketárních šetření. Pochopení vzájemných souvislostí a podmíněností studovaných regionálně geografických jevů a procesů, posouzení míry relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území. Schopnost predikce rozvoje regionů. Schopnost komparativní analýzy regionů v ČR a ve světě. Schopnost tvorby strategických dokumentů jak české, tak evropské regionální politiky (strategie, operační plány, programy rozvoje). Schopnost tvorby konkrétních rozvojových programů pro venkovské obce, města a regiony různé hierarchické úrovně.
Absolvent DSP regionální geografie a regionálního rozvoje má velmi dobré předpoklady uplatnit se v základním výzkumu na některých ústavech Akademie věd ČR nebo na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci na resortních ústavech, regionálních rozvojových agenturách, odborech regionálního rozvoje nebo odborech životního prostředí na krajských a městských úřadech a také útvarech rozvoje jednotlivých měst. Absolventi najdou uplatnění i v soukromých regionálních poradenských firmách.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje Přihláška k doktorskému studiu. Zájemce o studium, který je absolventem magisterského studia geografie a kartografie nebo příbuzného oboru, si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků:

 • odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie a kartografie se zaměřením na regionální geografii a regionální rozvoj
 • písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce
 • předložení diplomové práce, popř. odborných publikací
 • vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

Individuální studijní plán

 • Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou.
 • Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.
 • Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích.
 • Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu.
 • Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli.
 • Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Student musí prokázat, že zvládl širší problematiku regionální geografie a regionálního rozvoje včetně odpovídajících technik a dovedností. Prověřována je jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení dílčích problémů včetně odpovídajících metod regionálně geografické analýzy a syntézy. Vlastní ústní zkouška probíhá ve čtyřech tematických okruzích. Povinné jsou okruhy: regionální politika a regionální rozvoj, metody regionálně geografického výzkumu, a dva volitelné si student vybírá z těchto šesti okruhů: obecná fyzická geografie, obecná humánní geografie, regionální geografie ČR, regionální geografie světa, krajinná ekologie, demografie.

Požadavky na doktorskou disertační práci


Měla by řešit aktuální téma z oboru Regionální geografie a regionální rozvoj a přinést původní vědecké poznatky. Předložením práce prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, a to zejména:

 1. formulovat podstatu řešeného problému a dílčí a celkové cíle vedoucí k řešení
 2. získat potřebná data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se současnými metodami
 3. analyzovat získané výsledky v kontextu dosavadních bádání, vztahů a souvislostí
 4. formulovat závěry se zřetelem na jejich dopady a další rozvoj dané vědní disciplíny

Předpokladem pro zahájení řízení v souvislosti s obhajobou doktorské disertační práce je publikační činnost studenta podle alternativy A či B:

 • A: jedna publikace části práce nebo celé práce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko)
 • B: dvě publikace části práce nebo celé práce v časopisech Geografie – Sborník České geografické společnosti (Praha) a Geografický časopis (Bratislava)

Změna časopisů uvedených v bodě B za jiné recenzované časopisy v České nebo Slovenské republice je možná jen na základě individuální žádosti studenta adresované oborové radě. Pro zahájení řízení stačí potvrzení z redakce příslušného časopisu, že článek byl po recenzním řízení přijat do tisku.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Strategie trvalé udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše/Karkonosze
 • Regionální rozvoj Jihlavského kraje: teorie, analýza, politika a možnosti
 • Transformace průmyslu na Brněnsku a její dopad na situaci na trhu práce
 • Vztahy města Brna s jeho zázemím (regionálně geografická analýza)
 • Moderní technologie a jejich vliv na regionální rozvoj
 • Technická infrastruktura - předpoklad pro podnikání (geografická analýza na příkladě telekomunikací)
 • Vliv transformace ekonomiky na rozvoj venkovských oblastí (regionálně geografická studie)
 • Využitelnost méně obvyklých zdrojů dat pro sociálně geografické regionalizace
 • Gravitační ověření sítě "TRANSRAPIDu" v Evropě
 • Imigrace obyvatelstva do Austrálie ve 20. století se zaměřením na integraci přistěhovalců ze střední Evropy
 • Toronto: urbánní studie
Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce. 

Informace o individuálním studijním plánu

I. ročník

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie 4/0 Zk 6
PV Předmět I (na doporučení školitele) Zk 4
P Oborový seminář I Z 2
P Pomoc při výuce I Z 3
P Příprava disertační práce I Z 13
P Studium literatury I Z 2
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Globální klima a užitá hydrologie 4/0 Zk 6
PV Předmět II (na doporučení školitele) Zk 4
P Oborový seminář II Z 2
P Pomoc při výuce II Z 3
P Příprava disertační práce II Z 13
P Studium literatury II Z 2

II. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Antropogenní geomorfologie 2/0 Zk 4
PV Předmět III (na doporučení školitele) Zk 4
P Oborový seminář III Z 2
P Pomoc při výuce III Z 3
P Teze disertační práce Z 17
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Oborový seminář IV Z 2
P Pomoc při výuce IV Z 3
P Příprava disertační práce III Z 25

III. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Pomoc při výuce V Z 3
P Příprava disertační práce IV Z 27
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Pomoc při výuce VI Z 3
P Příprava disertační práce V Z 17
P Publikace v odborném časopise v anglickém jazyce Z 10
Alternativa k předmětu Publikace v odborném časopise v cizím jazyce:
 • Publikace v recenzovaném časopise v ČR 3 kredity
 • Publikace v recenzovaném časopise ve SR 4 kredity
 • Přednáška v cizím jazyce 3 kredity

IV. ročník:

Podzimní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Příprava disertační práce VI Z 30
Jarní semestr:
Typ Název Ukončení Kredity
P Příprava disertační práce VII Z 30
P – povinný, PV – povinně-volitelný, Zk – zkouška, Z - zápočet

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 822597 od 2.8.2011