Doktorské studium

Studijní obor Strukturní biologie

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor Strukturní biologie je moderní interdisciplinární a významně metodologicky zaměřený obor nabízející zájemcům studium z oblasti výzkumu struktury a funkce biologicky aktivních makromolekul - proteinů, nukleových kyselin a jejich funkčních komplexů. Informace o prostorovém uspořádání biomolekul dohromady s informací o jejich chování a funkci v živém systému jsou podkladem k definování jejich úloh ve fyziologických stejně jako patologických procesech v živých organizmech, a proto jsou středem zájmu výzkumu v mnoha světově významných vědeckých týmech, z výsledků jejichž bádání se rekrutují průlomové objevy dnešní doby.

Vzhledem k výjimečně kvalitní infrastruktuře, která je spojena s projektem CEITEC je studentům oboru Strukturní biologie od počátku jejich studia umožněno využívat široké spektrum metod s různým prostorovým a časovým rozlišením (např. rentgenovou difrakci monokrystalů, nukleární magnetickou resonanci, kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii apod.) v rámci čehož získají taktéž praxi ve vyhodnocování a interpretaci naměřených výsledků. Stejně tak studenti získají přehled a praktickou zkušenost z funkčních esejích, často založených na in-vitro studiích využívajících nejrůznější metody molekulární biologie, biochemie a biofyziky a v neposlední řadě se naučí využívat komplementární informace k experimentálním studiím, které přinášejí teoretické metody zahrnuté ve vědních disciplínách chemo- a bioinformatika.

Profil absolventa oboru

Absolvent studijního oboru Strukturní biologie získá komplexní zkušenosti v řešení výzkumných projektů z různých vědních oblastí spadajících do Life Sciences. Cílem je připravit kvalitního profesionála v dané oblasti, který kromě získání nezbytného vzdělání bude schopen samostatně navrhnout a řešit významné vědecké projekty včetně jejich finančního zajištění. Bez problémů se bude moci zapojit do mezinárodních výzkumných týmů, čemuž budou odpovídat i jazykové schopnosti, které mu umožní v anglickém jazyce výsledky nejen sepsat ve formě vědeckého článku, ale taktéž diskutovat s vědeckými kapacitami po celém světě a úspěšně prezentovat své výsledky. Kromě toho, že mají studenti možnost vzdělání v moderním oboru s širokým polem uplatnění v různých oblastech biomedicínsky a biotechnologicky orientovaných firem je pro ně absolvování tohoto oboru zejména přípravou pro jejich další vědeckou karieru. Inovativní přístup k výuce společně vysoce kvalifikovaným a současným kurikulem je nejlepším předpokladem pro bezproblémové zapojení absolventů do významných mezinárodních výzkumných týmů.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

K doktorskému studiu Strukturní biologie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia se znalostmi v oborech biochemie, molekulárně biologie, fyzikální chemie, farmacie a příbuzných. Předpokládá se při tom, že vybrané téma bude odpovídat odborným znalostem uchazeče. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Součástí přijímacího řízení je i ověření motivace a zaujetí pro vědu, společně s hodnocení uchazečových vědeckých návyků a uvědoměním si základních pravidel vědecké etiky. K přijetí se požaduje velmi dobrá schopnost komunikace v anglickém jazyce v oblasti práce s textem (překládání textu z češtiny do angličtiny a opačně, příprava rešerší a kritická analýza odborných anglicky psaných textů), a zejména v oblasti mluvené tj. schopnost interview s potenciálními školiteli na vědecká témata.

Požadavky jsou podrobně uvedeny zde .

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. První kolo je založeno na posouzení dodaných materiálů. Uchazeči jsou poté přizváni k přijímacímu pohovoru se členy komise.

Kritéria hodnocení
Znalosti v oblasti věd o živé přírodě jsou hodnoceny ziskem max. 40 bodů, komunikace v anglickém jazyce max. 30 bodů, dodané materiály a celkový dojem max. 30 bodů. Pro přijetí musí úspěšný uchazeč získat minimálně 85 bodů ze 100.
Maximální počet přijímaných studentů: 30.

Povinné náležitosti přihlášky:
- E-přihláška
- Přílohy:
1. Strukturovaný životopis (předepsaný formulář)
2. Motivační dopis (předepsaný formulář)
3. Vyjádření potenciálního školitele (předepsaný formulář)
4. Kopie diplomů (BSc., MSc.) a dodatků k diplomu (transcript of records) v anglickém nebo českém jazyce
5. Reference (předepsaný formulář)
6. Nepovinná příloha: Certifikát dokládající jazykové kompetence (anglický jazyk)
- Dva doporučující dopisy (předepsaný formulář k předání 2 osobám, které poskytnou doporučení přímo na
- Uhrazený poplatek za přijímací řízení

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

K zdárnému absolvování studia je student povinen plnit předem dohodnutý individuální plán studia a v pravidelných ročních evaluacích dostatečně doložit progres na výzkumném projektu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. K ukončení studia musí student publikovat výsledky disertační práce v zahraničním impaktovaném časopise, přičemž doktorand je hlavním autorem alespoň u jedné ze tří předpokládaných vědeckých publikací. Za relevantní jsou považovány pouze ty publikace, jejichž Impact Factor je vyšší než medián časopisů daného oboru.

Informace o individuálním studijním plánu

Roční individuální studijní plány tvoří doktorand ve spolupráci se svým školitelem. Při vytváření studijního plánu a při jeho plnění je třeba dodržet následující pravidla:

a) V rámci každého roku je třeba absolvovat přednášku C7777 Zacházení s chemickými látkami (bez kreditového hodnocení).
b) V každém semestru studenti povinně absolvují Oborový seminář S5003 (4 kr., ukončeno zápočtem) a čtyřikrát (ve všech semestrech 1. a 2. roku studia) také Páteční CEITEC PhD seminář S5010 (2 kr., ukončeno zápočtem)
c) Doktorandi absolvují opakovaně (4x za studium) Výpomoc při výuce S5009 (1-10 kr. ukončeno zápočtem), kde asistují pověřeným vyučujícím při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských oborech.
d) Doktorandi si během svého studia musí zapsat a splnit předmět S5006 Přednáška před vědeckou komunitou (2 - 10 kr. zakončeno kolokviem), kde prokáží svoji schopnost přednést výsledky svého vědeckého projektu na mezinárodním vědeckém fóru.
e) Doktorandi si zapisují předmět S5007 Příprava disertační práce (ukončeno zápočtem, 5-30 kreditů, zápis opakovaně, celkem je třeba získat 160 kreditů) a předmět S5008 Vědecká publikace (ukončeno zápočtem, 2-10 kreditů, možno zapsat pouze jednou).
f) Doktorandi během prvních tří let studia musí absolvovat minimálně 3 předměty na prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí, tzv. soft skills předměty, mezi které patří S4001 Prezentování na mezinárodním fóru, S4002 právo, etika a filozofie vědy, S4003 Vedení vědecké kariery, S4004 Financování výzkumu – trénink v grantových přihláškách, D01 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – přednáška, S5040 Publish or perish: The art of research and scienfitic writing – praktický kurz a C2110 Operační systém UNIX a základy programování.
g) Doktorandi během prvních dvou let studia absolvují alespoň 4 předměty zaměřené na prohlubující znalosti ve vztahu k tématu disertační práce.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 824605 od 2.8.2011