Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Stručná charakteristika oboru

Doktorské studium v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky na matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakultách univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených oborů vysokých škol technického směru s mimořádným zájmem o jmenované obory. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky: v teoretické fyzice na dvě aktuální oblasti kvantové teorie, z nichž jedna směřuje ke kvantové teorii gravitace (smyčky, struny, d-brány, ...) a druhá ke studiu hranice kvantového a klasického světa. V astrofyzice je to pak zejména výzkum horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami, speciálně pak fyziky hvězdných atmosfér horkých hvězd, hvězdného větru hnaného zářením a chemicky pekuliárních hvězd. Další tradiční astrofyzikální oblastí je výzkum proměnných hvězd včetně metodologie zpracování a interpretace pozorovacího materiálu všeho druhu.

Profil absolventa oboru

Absolvent studia má hluboké znalosti z teoretické fyziky, případně astrofyziky, které mu umožňují samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných fyzikálních či astrofyzikálních problémů, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou.

Uplatní se jako samostatný vědecký pracovník na ústavech Akademie věd ČR, na vysokých školách a na dalších vzdělávacích institucích zabývajících se i základním výzkumem, jako jsou hvězdárny a planetária. Může se uplatnit i jako metodik a expert v oblasti základního a středoškolského vzdělávání či v různých funkcích státní správy tak či onak spjatých s vědou.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

(A) Odborné požadavky: Bezpečná orientace v základním univerzitním kurzu obecné a teoretické fyziky a astrofyziky, vědomí souvislosti disciplín. Zvládnutí matematického aparátu nezbytného k formulaci a řešení problémů teoretické fyziky, případně astrofyziky. Tematické okruhy pro přijímací řízení:

 • Společné: Popis časového vývoje fyzikálního systému, příklady. Klíčové experimenty ve fyzice, příklady. Symetrie a její důsledky, příklady. Aproximativní metody při popisu fyzikálních systémů a jejich časového vývoje, příklady.
 • Směr teoretická fyzika: Variační principy. Hilbertův prostor. Feynmanovy diagramy s aplikací v kvantové elektrodynamice. Stavová suma, příklady.
 • Směr astrofyzika: Fotometrická diagnostika hvězd. Spektroskopická diagnostika hvězd. Fyzika hvězdných atmosfér. Stavba hvězd. Vznik a vývoj hvězd a dvojhvězd. Fyzika horkých hvězd. Fyzika proměnných hvězd. Fyzika hvězdných soustav a mezihvězdné látky.

(B) Jazykové požadavky: Schopnost porozumět anglicky psanému odbornému textu. Schopnost písemné a ústní komunikace na odborná témata v angličtině.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

 • Absolvování školitelem předepsaných kursů z nabídky PřF MU v Brně, případně i MFF UK v Praze a pracovišť AV ČR.
 • Vlastní pedagogická činnost na PřF MU, obvykle vedení praktik a cvičení. Účast na semináři ÚTFA.
 • Důkladné studium literatury z oboru, zejména pak z užší oblasti tématu disertace, komunikace s badateli pracujícími na podobných problémech, zapojení se do týmové práce.
 • Získání původních vědeckých výsledků a jejich publikace v recenzovaném odborném časopisu.

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Všeobecný přehled v teoretické fyzice (podstatné části prvních pěti dílů kursu Landaua a Lifšice), respektive v astrofyzice (zde v rozsahu učebnice: B.W. Carroll, D.A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics. Addison-Wesley, 1996).

Podrobné znalosti v oblastech, které bezprostředně souvisejí s tématem disertace.

požadavky na doktorskou disertační práci

 • Práce by měla obsahovat ucelený a kritický přehled o aktuálním stavu problematiky vztahující se k tématu disertace.
 • Práce musí obsahovat nové vlastní výsledky, srozumitelně a dostatečně podrobně prezentované.
 • Zčásti přitom může jít o vlastní, již publikované práce.
 • V práci musí být zcela zřejmé, co představuje vlastní přínos autora disertace a co jsou poznatky převzaté.
 • Práce musí obsahovat shrnutí a výhled dalšího postupu při studiu v dané oblasti.

Témata disertačních prací: (příklady z poslední doby)

 • More-particle correlations in fermion beams (obhájeno T. Tycem 1999, školitel M. Lenc)
 • Non - supersymmetric D - branes and matrix theory (obhájeno J. Klusoněm 2000, školitel Z. Kopecký)
 • Elektromagnetické vlny v gravitačním poli (D. Hemzal, školitel M. Lenc)
 • Přirozené Lagrangeovy struktury (P. Musilová, školitel D. Krupka)
 • Hydrodynamika hvězdného větru (obhájeno J. Krtičkou 2001, školitel J. Kubát)
 • NonLTE modely pohybujících se hvězdných atmosfér (D. Korčáková, školitel J. Kubát)
 • Studium V436 Per (J. Janík, školitel P. Harmanec)

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

 • Absolvování školitelem předepsaných kursů z nabídky PřF MU v Brně, případně i MFF UK v Praze a pracovišť AV ČR.
 • Vlastní pedagogická činnost na PřF MU, obvykle vedení praktik a cvičení. Účast na semináři ÚTFA.
 • Důkladné studium literatury z oboru, zejména pak z užší oblasti tématu dizertace, komunikace s badateli pracujícími na podobných problémech, zapojení se do týmové práce.
 • Získání původních vědeckých výsledků a jejich publikace v recenzovaném odborném časopisu.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 792488 od 2.8.2011