Doktorské studium

Studijní obor Vlnová a částicová optika

Stručná charakteristika oboru

Studijní program je zaměřen na následující teoretické, experimentální nebo aplikované oblasti vlnové a částicové optiky:
 • Světelné pole ve vrstevnatých strukturách s kvantovými jamami a supermřížemi: lineární a nelineární optická odezva, elektrooptické efekty.
 • Teoretické a experimentální studium polarizačních vlastností difraktovaného světla. Difrakční elipsometrie.
 • Skalární teorie difrakce. Difraktivní optika. Fourierovská optika.
 • Optický odraz rentgenového záření na soustavě tenkých vrstev (supermřížky, rentgenová zrcadla). Rentgenová difrakce na kvasiperiodických a periodických jedno i vícerozměrných reálných krystalických strukturách.
 • Vlnové aspekty částicové optiky. Elektronová holografie. Atomová optika.
 • Moderní výpočty polí pro elektronovou optiku. Modelování a simulace elektronově optických prvků a systémů.
 • Optické studium soustavy tenkých vrstev, drsná rozhraní, nehomogenita.

Profil absolventa oboru

Absolvent má hluboké znalosti z fyziky vln a částic, což je velmi obecná disciplína překrývající optiku, elektřinu a magnetismus, kvantovou mechaniku, přístrojovou techniku a další. Má rovněž praktické zkušenosti s experimentováním a konstrukcí laboratorních zařízení včetně různých technologií z tohoto oboru. Jeho fyzikální vzdělání a získané zkušenosti jsou srovnatelné s evropskými standardy. Je připraven pro práci ve své specializaci, ale současně se může snadno uplatnit v jiných fyzikálních disciplínách a na rozhraní přírodních věd nebo technických věd, ale i v netradičních oblastech. Absolvent snadno najde uplatnění, protože v brněnském regionu působí velmi úspěšně řada firem právě v této fyzikální specializaci. Je připraven působit na vysoké škole, na pracovištích AV a ve všech institucích, které mají výzkum spojený s fyzikálními aplikacemi. Možnost uplatnění je i v netradičních oblastech, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojených se vzděláváním a vědou.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

 • Absolvování magisterského nebo inženýrského studia vhodného zaměření.
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky.
 • Schopnost aktivně komunikovat a pracovat s textem v angličtině.
 • Znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu fyziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně s důrazem na optiku, elektřinu a magnetismus, kvantovou mechaniku, fyziku pevných látek včetně příslušných matematických disciplín.

Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia

individuální studijní plán

 • Za obsah individuálního studijního plánu nese odpovědnost především školitel. Ten určí rozsah absolvování přednášek a seminářů z nabídky na MU, případně dalších vysokých škol.
 • Spolupráce na vysokoškolské výuce.
 • Předepsaná literatura, pravidelná kontrola postupu na tématu disertační práce.
 • Spolupráce s pracovišti v příslušném oboru.
 • Pobyt na zahraničních univerzitách.
 • Aktivní účast na vědeckých setkáních.
 • Publikace v renomovaných zahraničních časopisech.

obsah a rozsah státní doktorské zkoušky, požadované znalosti

Pro každého studenta jsou požadavky určeny předem. Ke znalostem na úrovni magisterské státní zkoušky se vyžadují znalosti dané specializací tematiky disertační práce na aktuální úrovni a obecný přehled v rozsahu alespoň dvou významných učebnic nebo monografií, např. pro studenty s optickým zaměřením je to Born,Wolf:Principles of Optics.

požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech. Základem disertační práce může být i soubor publikací či do tisku již přijatých rukopisů. Disertační práce může být předložena v češtině nebo angličtině. Pokud student předkládá výsledky kolektivní vědecké práce, musí být v disertaci zřetelně vyznačeny ty části, které student zpracoval jako hlavní autor. Zároveň připojí prohlášení spoluautorů.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Metody Lieovy algebry v optice nabitých částic
 • Vlnově optické jevy v rastrovacím mikroskopu s velmi pomalými elektrony
 • Studium nanometrických objektů na površích pevných látek pomocí optických metod a AFM
 • Rychlá spektroskopie a neuronové sítě
 • Vady seřízení prvků a soustav v částicové optice

Seznam aktuálních témat disertačních prací pro daný akademický rok je uveden níže na stránce.

Informace o individuálním studijním plánu

individuální studijní plán

 • Za obsah individuálního studijního plánu nese odpovědnost především školitel. Ten určí rozsah absolvování přednášek a seminářů z nabídky na MU, případně dalších vysokých škol.
 • Spolupráce na vysokoškolské výuce.
 • Předepsaná literatura, pravidelná kontrola postupu na tématu disertační práce.
 • Spolupráce s pracovišti v příslušném oboru.
 • Pobyt na zahraničních univerzitách.
 • Aktivní účast na vědeckých setkáních.
 • Publikace v renomovaných zahraničních časopisech.

Seznam členů oborové komise

Seznam školitelů

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Seznam aktuálních témat doktorských prací

Odkaz na vlastní stránky oboru


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 826252 od 2.8.2011