Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Vliv chemismu a stáří na stupeň metamiktizace minerálů řady allanit-epidot: EPMA a Raman – spektroskopická studie

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Oficiální zadání:
Minerály skupiny epidotu (zejména pevný roztok allanit - epitot) jsou běžnými akcesoriemi magmatických hornin, pegmatitů, skarnů aj. Rozpad U, Th a REE, obsažených v jejich struktuře, úměrně se stářím minerálu, způsobují snižování krystalinity (nárůst metamiktizace vnitřní stavby krystalu) a mají vliv na charakter a intenzitu následných procesů alterace a rekrystalizace. Cílem práce je detailní sledování chemické variability přírodních pevných roztoků allanit – epidot (zjištění možnosti substitucí a míry vstupu zejména uranu, thoria a REE do struktury těchto fází) a současný výzkum stavu jejich struktury. Paralelně budou sledovány doprovodné alterační a rekrystalizační procesy. Pilotně budou studovány vzorky z žulovského masivu, brněnského masivu a z pegmatitu ve skarnu z lokality Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem. Metodika: separace přírodních fází, případně syntéza referenčních krystalů allanit-epidotu různého složení ( na ÚGV a Institutu mineralogie a krystalografie ve Vídni), mikroskopie ve výbrusech a nábrusech – posouzení homogenity a vícestadiového vývoje, studium inkluzí a alteračních produktů, Ramanova spektroskopie pro určení stupně metamiktizace, mikrosonda. Dle potřeby a možností LA-ICP-MS, RTG-prášková difrakční analýza, IR-analytika a další metody. Téma navazuje na úspěšnou, obdobně směrovanou studii xenotimů (Švecová et al., in print, Mineral. Petrol.: Multi-stage evolution of xenotime–(Y) from Písek pegmatites, Czech Republic: An electron probe micro-analysis and Raman spectroscopy study).
Poznámka:
Práce bude financována ze specifického výzkumu školitele, zdrojů ÚGV PřF MU a spolupráce s vídeňskou univerzitou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781580 od 2.8.2011