Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Pegmatity severní části jihlavského pegmatitového pole – krystalová chemie turmalínu a akcesorických minerálů

Školitel: Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Oficiální zadání:
Předmětem práce bude výzkum asociací, mineralogie a krystalové chemie minerálů (především turmalínu, ale i NbTa oxidů a slíd) z minerálních asociací vybraných žil severní části jihlavského pegmatitového pole. K výzkumu budou využity především vzorky hmotné dokumentace z pozůstalosti doc. Dušana Němce uložené ve studijních fondech Moravského zemského muzea, v menší míře pak i vzorky z terénních prací. K výzkumu budou využity moderní metody instrumentální analýzy a pokročilé materiálové charakterizace (EMP-WD, RTG-difrakce, Ramanova spektroskopie, apod.). Pokud bude v průběhu studie nalezen dostatečně vhodný materiál, budou studovány i změny izotopového složení taveniny. Důraz bude kladen na prokázání míry kontaminace pegmatitové taveniny materiálem z okolních hornin v různých stádiích krystalizace žíly a vztahu k deformaci pegmatitů. Výzkum přinese významné prohloubení znalostí o genezi, krystalochemii a krystalových strukturách minerálů skupiny turmalínu především Al-deficitních členů, které byly již v roce 1989 identifikovány analýzou na mokré cestě D. Němcem, a detailní informace o procesu látkové výměny s okolím během krystalizace žíly. Výzkum bude financován z grantu GAČR (2017-2019).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 782139 od 2.8.2011